Legnépszerűbb

 

Bárczay Anna Városi Óvoda

 


"Minden szülőnek érdekében áll tudni, minő elvek szerint vezéreltetik valamely intézet vagy iskola, melynek átadja képeztetés végett szíve legdrágább kincseit"
(Ney Ferenc)

 

   

 

 

Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72./a
Tel: 52/583-034
E-mail: ovoda@teglas.hu


 

Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglás Város Önkormányzata – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20.§ alapján – tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről az alábbiak szerint:

A beiratkozás a 2024/2025-ös nevelési évre történik.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 24 – 25.  8.00 – 16.00 óráig
Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth utca 72/a. igazgatói iroda


 

 

Óvodai beiratkozással kapcsolatos közlemények,nyilatkozatok a 2024/2025-ös nevelési évre:

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

FELVÉTELI KÉRELEM

SZÜLŐI NYILATKOZAT

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT ELSŐ ALKALOMRÓL

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGNYILATKOZAT 


ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Iskolai beiratkozással kapcsolatos nyilatkozatok a 2024/2025-ös tanévre

Felhívás

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Tájékoztató e- ügyintézésről_beiratkozásról_2024

Törvényes_képviselő_nyilatkozat_2024

 

 

OM: 030844

 

 

Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 72/a
Kuratórium elnöke: Járókáné Janik Mónika

 

Adószám: 18555206-1-09

 


 

 


 

 

Magunkat ajánljuk” avagy röviden a téglási Bárczay Anna Városi Óvodáról,
azoknak a szülőknek, akik még nem találkoztak velünk.

 

Bemutatkozásunk IDE kattintva elérhető


 

Óvoda nyitva tartása

 

A nyitva tartási idő: 5.30-17.00-ig. Az ügyelet 5.30-7.00-ig tart,

 

helye: Téglás, Kossuth u. 72/a (székhely)

 

Óvodavezető: Veresné Hevesi Zsuzsánna
Általános óvodavezető helyettes: Szabó Mónika
Tóthné Gudász Tünde
Belső önértékelési csoport vezető Varga Ibolya
Munkaközösség vezetők: Major-Hajdu Zsuzsa (szabadidős munkaközösség vezető)
Marján Irén (módszertani munkaközösség-vezető)
Közalkalmazotti tanács elnök: Szabóné Győrffy Zita
Közalkalmazotti tanács tagok: Szabó Sándorné, Hegedűs Sándorné
Óvodatitkár: Pór-Bálint Anikó
Az óvoda alapító és fenntartó szerve: Téglás Város Önkormányzata
Alapítás éve: 1957
Működési területe: Téglás Város
Alapító szervei: Községi Tanács Téglás
Felügyeleti szerve: Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testület
Fenntartó szerve: Téglás Város Önkormányzata
Jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
Típusa: óvoda
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő
Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, részjogkörrel rendelkezik, ezen belül önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Önkormányzat Városellátó Szervezete látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott külön megállapodás az irányadó.
Az intézmény tevékenységi köre: Az alapfokú oktatás, óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat magában foglaló óvodai nevelés, oktatás, előkészítés. Beleértve azt a gyermeket: aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus, vagy organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd.
 SZJ: 80.10.1
 Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek.
SZJ. 80.52.1-2 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés
Alaptevékenység: 3-6-7 éves korú gyermekek foglalkoztatása, iskolai életmódra történő felkészítése. Az óvodás
gyermekek étkeztetése, munkahelyi étkeztetés.
Kiegészítő tevékenység: zene, sport tanfolyami, kézműves tevékenység, szakköri formában történő szervezése. Szabad teremkapacitás bérbeadása.

 

Aktualitások

 

Kedves Szülők, Nagyszülők!

A Téglási Óvodás Gyermekekért Alapítvány a téglási óvodás gyermekekért dolgozik.

2017-ben számítógépekkel és TV/monitorokkal újítottuk fel a csoportok számítógépes parkját.

Továbbra is számítunk az Önök adójának 1%-ára.

 

ADÓSZÁM: 18555206-1-09

 

Dokumentumok

Alapító Okirat

 

További dokumentumok:

A Bárczay Anna Városi Óvoda Tehetségprogramja 2018

Óvodai felvétel iránti kérelem          Hozzájáruló nyilatkozat      Szülői hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez            

Óvodavezetői beszámoló a 2021/2022-es évről

Éves munkaterv 2021/2022

Éves munkaterv 2022/2023

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZMSZ Mellékletek

SZMSZ Függelékek

HÁZIREND

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Esélyegyenlőségi terv 2011

Különös közzétételi lista a 2021/2022-es évről

Külföldön lévő óvodás gyerekek kérelme

Intézményi tanfelügyelet eredménye ovi 2023

 

PÁLYÁZATOK


 

„Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére” című pályázati program megvalósulása

A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Speciális fejlesztést célzó programok támogatása”  című  NTP-SPEC-21-0087   kódszámú pályázati programban, melyet a  Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján hirdetett meg. 

  A „Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére” című pályázat a Támogató döntése alapján 1 125 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A program kezdete: 2021. november

A program befejezési ideje: 2022. június 30.  

     Az óvodai sporttehetség kibontakoztató program megvalósulása a tehetségazonosítással, beválogatással vette kezdetét, melyet a tudatosan, célirányosan egymásra épülő mozgásfoglalkozások, szabadidős tevékenységek követtek. A változatos mozgásformát, ingergazdag, játékos feladatokat, örömteli mozgást és folyamatos tevékenykedtetést tartalmazó, változatos eszközök felhasználását biztosító mozgásfoglalkozások belső és külső helyszíneken (udvar, tornaszoba, műfüves pálya) mozgásfejlesztő műhelymunka keretében valósultak meg. A támogató környezet megteremtése aktív részvételre inspirálták a gyerekeket, miközben megtapasztalták a mozgás örömét, mozgásélményt, az együttmozgás közösségformáló erejét. A labdával végzett játékok, labdatechnikai elemek alkalmazása, a labdás sportágakhoz szükséges készségek megalapozását, speciális testi képességeik fejlesztését, fejlődését segítették elő. A változatos, pályázati forrásból is vásárolt mozgásfejlesztő eszközök biztosították a megfelelő mennyiségű és erősségű mozgásimpulzust, a gyerekek speciális képességeinek megmutatkozását és fejlődését. A sportfoglalkozások kiegészültek kognitív képességek fejlesztését célzó kiscsoportos foglalkozásokkal meglévő, illetve pályázati pénzből vásárolt fejlesztőjátékok segítségével, illetve digitális kompetenciafejlesztéssel. Feszültség-, szorongás-, stresszkezelési lehetőségek megismerése külön foglalkozás, illetve beiktatott játékok segítségével az óvoda pszichológusának bevonásával valósult meg. A jóga foglalkozások is ezt a célmegvalósulást segítették. Az önértékelési képességek alakítása a foglalkozások során folyamatos volt nevelői biztatással, megerősítéssel, foglalkozás végi önértékelés lehetőségének a megteremtésével. A lazító tevékenységek: meseelőadás megtekintése, drámajátékos foglalkozás, mesefeldolgozás, kézműves tevékenységek, könyvtári kiruccanás, népi gyermekjátékok megismerése a gyermekek személyiségének komplex fejlődését segítették: kommunikáció, érzelmi intelligencia, tolerancia, együttműködés, társas készségek fejlődését biztosították. A szabadtéri kirándulások: erdei, állatkerti, gyári séta új élményekkel, ismeretekkel gazdagította, személyiségében erősítette, közösséggé formálta a programban résztvevő gyermekeket. A szülőknek szóló ismeretátadó workschop két alkalommal került megrendezésre. Két meghívott szakember meggyőző előadása a tehetséggondozás fontos kérdéseiről elgondolkodtatta a szülőket, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett az előadások hasznosságáról, melyhez az előadás végi tanácsadással is hozzájárultak az előadók A program megvalósítása során a gyermekek sikerélménnyel gazdagodtak, nőtt mozgásbátorságuk, bővült sportágakkal kapcsolatos ismereteik, pozitív személyiségfejlődésen mentek keresztül. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyt kaptak a fejlődéshez, a bennük szunnyadó tehetségcsírák kibontakoztatásához, pozitív élményekkel és érzelmekkel gazdagodtak. A szülők és gyermekek körében végzett elégedettségi felmérések bizonyították a program hatékonyságát.

                                                                               

Gerhardt Veronika óvodapedagógus

Veresné Hevesi Zsuzsánna intézményvezető

 


 

A Bárczay Anna Városi Óvodasikeresen pályázott a „Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-17-0082 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.

Programunk célja a gyermekek vizuális, manuális, intellektuális képességeinek valamint testi, térbeli eligazodásuk, mozgáskultúrájuk feltárása és fejlesztése.

A program első foglalkozásaiban közös kapcsolatteremtő, ismerkedő játékokat játszanak a gyerekek, majd nép játékok, néptáncos elemekkel gazdagodnak az óvodások. A 30 órás alkalom tartalmazza a kerámiával, anyaggal, az” Így tedd rá…”, táncokkal, mozgással való ismerkedést, valamint további lehetőségeket és élményt biztosít a gyerekek számára az óvodai kemencében lévő sütés-főzés.
Az óvodapedagógusok mellett keramikus kolléganő és táncpedagógus is színesíti az élménycsomagot.

Major- Hajdú Zsuzsa, Huberné Szabó Edina óvodapedagógusok

 

 


A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-18-0096 kódszámú pályázati programban, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg.

A tehetséges gyermek teljes körű fejlesztést feltételez; a kiemelkedő képességek mellett a teljes személyiségre komplexen kell hatni. Fontos az érzelmi intelligencia alakítás, melynek leghatásosabb eszköze a művészet, ezen belül a zene és a hozzá kapcsolódó mozgás, mely ebben az életkori szakaszban szorosan összekapcsolódik. A program célja:

A tehetségek kibontakoztatása, ahol döntő az adott tevékenységhez és a felnőtthöz fűződő viszony. Ha a tevékenység nincs kapcsolatban a gyerek érdeklődésével, nem fűzi őket össze pozitív viszonyulás, érdeklődő odafordulás, akkor nincs meg a magasabb szintű képességfejlődés motivációja sem.

E cél vezérelte a BaHorKa Társulata meghívását az óvodánkba egy jeles nap kapcsán. Ez az improvizációs folklór színház előadásaiban ötvözte a magyar és világzenét. vidám, humoros előadás jellemezte őket, ez megteremtette a lazítás feltételét. A társulat élő zenét szolgáltatott az óvodás gyermekek számára, miközben a tehetségígéretek megfigyelhetik megszólaltatásuk módját, a hangszerek jellegzetes hangját.

Szerveztünk még "Lippogó" táncházat ahol Kovács Henrik és dr Sándor Ildikó a népi gyermekjáték nagy ismerői. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy óvodánk aulájában viseletbe öltözve táncolhattak, játszhattak. Ebbe az óvodapedagógus kollégákat is bevonnám, mert igazán így tapasztalhatják meg a gyerekek kiemelkedő képességét, tudásgyarapodását

Mindkét program előnye, hogy a gyerekek erősségeire épít azt kiemelve a műhely keretei közül. Napjaink fontos feladata a hagyományápolás, a hagyományok megőrzése már óvodáskorban is.

A műhelymunkában is a zenélés és tánc által rengeteg pozitív élményt éltek át a gyermek, mivel ezek csoportos tevékenységek, ez a hatás hatványozódik. A népi dalos játékokban alakul nemi és nemzeti identitás tudatuk, az együtt játszásban tudatosulnak nemi szerepeik. A zenélés és éneklés folyamatában oldható a felgyülemlett stressz, relaxáló és feszültség oldó, alkalmas gondolataink és érzéseink kifejezésére, fejleszti a kommunikációs készséget.

                            Kiss-Dankó Katalin pályázatért felelős óvodapedagógus

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

';