Legnépszerűbb

 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ

 


Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Kossuth u. 11
Telephely: 4243 Téglás, Liget u. 1.
Telephely telefonszáma: 52/384-318
Telephely nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek 8 ó-16 ó

Intézményvezető: Chebliné Kocsis Erzsébet

Gondozónők: (Telephely adatai)

Nappali ellátás: Oláh Sándorné/Ibolya
Simon Istvánné/Bettike
Házi segítségnyújtás:


Janik Jánosné/Ibolya
Kardos Zoltánné/Tünde
Suba Csabáné/Évike
Szatmári Béláné/Nomika

Hevesi Lajosné/Kata
Papp Eszter
Szabó Béla Józsefné
Juhász Andrásné/Kata
Nemesné Pistár Mária

 

Étkeztetés: Gulyásné Tömöri Anita

 

Alapító szerv: Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás tagjaként Hajdúhadház Város Önkormányzata és Téglás Város Önkormányzata.

Létrehozást elrendelő határozat: Hajdúhadház Város Önkormányzat 286/2008.(XII.18.) H.Ö. számú határozata és Téglás Város Önkormányzata 127/2008.(XII.22.) sz. határozata.

Ellátási területe:
Étkeztetés biztosítás:
Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén
Házi segítségnyújtás: Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén
Idősek nappali ellátása: Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén
Támogató szolgáltatás: Bocskaikert község, Hajdúhadház város és Téglás város közigazgatási területén

Fenntartó, Felügyeleti szerv: Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

Az intézmény polgárjogi formája: önálló jogi személy

Szolgáltatás típusa: személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások szállásnyújtás nélkül.

Az intézmény alaptevékenysége: Étkeztetés biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. §-a alapján.

Házi segítségnyújtása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63. §-a alapján.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65. § - a alapján.
Támogató szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/C. §-a alapján.
Idősek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F. §-a alapján.

Ellátottak köre:
A törvény értelmében az alapszolgáltatást a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben kell biztosítani, önálló életvitelük fenntartása, egészségügyi, mentális és egyéb okok miatt keletkezett problémáik megoldása érdekében.

Az ellátottak köre lehet életkoruk szerint:
- aktívkorú (tankötelesség megszűnésétől)
- idősek (62. életévét betöltött)
Más csoportbontásban:
- egyének
- családok
Állapotuk szerint:
- fogyatékos személyek
- egészségkárosodott személyeket
- pszichiátriai - és szenvedélybetegek
- hajléktalanok

A biztosított szolgáltatások bemutatása:
Hajdúhadház, Téglás város közigazgatási területén élő idősek, ill. a szociálisan rászoruló, valamint fogyatékos személyek (mozgás, látás, hallás és értelmi fogyatékkal élő felnőtt személyek) akik otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásához segítséget igényelnek az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak kérelmükkel.

Étkeztetés: (115 fő)
Saját otthonukban élők napi egyszeri meleg étellel való ellátása, akik számára ez egyéb úton nem biztosítható.
Lehetőség van az étel:
- elvitelére
- helyben fogyasztására
- házhoz szállítására (gondozónő által)

Házi segítségnyújtás: (68 fő)
Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy a saját épített és családi környezet biztonságát az ellátott élvezhesse az élet minden szakaszában.
Szolgáltatások:
- személyi és közvetlen környezeti higiéné megtartása
- kisebb bevásárlás
- alap ápolási tevékenységek
- kapcsolattartás elősegítése
- ügyintézés
- veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése és az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet elhárítása.

Idősek nappali ellátása: (30 fő)
Hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása képességek és készségek szinten tartása. Társas kapcsolatok ápolásának elősegítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.
Szolgáltatások:
- étkeztetés
- idősek személyi higiéné megtartásának segítése
- szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése
- kulturális igény kielégítése
- manuális foglalkoztatások
- életvitelre vonatkozó tanácsadás
- életvezetés segítése
- ügyintézés, információs szolgáltatás
- társaskapcsolatok megtartásának segítése

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: (23 fő)
Segítséget nyújt az időseknek, a szociálisan rászorulóknak, valamint a fogyatékos személyeknek (mozgás, látás, hallás és értelmi fogyatékkal élő felnőtt személyek), akik otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, egészségi - vagy mentális állapotukból, esetleg egyéb okból származó krízishelyzetek elhárításához.
Szolgáltatások:
- Folyamatosan
- 24 órán keresztüli jelzőrendszeres felügyeletet
- Krízishelyzet esetén annak azonnali elhárítása
- Segítségkérés okának megismerése, megoldási alternatívák felkínálása
- Az ellátott állapotának stabilizálásáig a szakképzett gondozó az ellátott lakásán tartózkodik
- Kapcsolattartás a különböző szociális és egészségügyi ellátással


Támogató szolgálat: A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakkörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Nyújtott szolgáltatás elemek:

- Információnyújtás, ügyintézés ,tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, jogi problémák megoldásának segítése
- Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása : speciális személyi szállítás révén pl. szűrővizsgálatokra történő szállítás
- Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programokban való részvétel szervezése önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés megszervezése
- Segítségnyújtás a családi kapcsolatainak erősítésében, a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én-tudatának megerősítésében
- Információs hálózat működtetése
- Érdek-képviseleti szervezetekkel kapcsolattartás
- Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- Segítségnyújtás a társadalmi integrációjának a megvalósulásához, valamint a családi, közösségi, kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvételhez szükséges feltételek biztosításában
- Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
- Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása
- Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése

Az ellátások igénybevételének módja:
Az ellátás iránti kérelmet a formanyomtatvány kitöltését követően az intézmény vezetőjének kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt.
Az ellátás biztosításáról az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak: A személyi térítési díjakat az intézményi térítési díj alapján az intézményvezető az alábbi szabályok szerint állapítja meg:
A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének
A, étkeztetés esetén 30 %-át
B, házi segítségnyújtás esetén 20 %-át
C, házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés esetén 30 %-át
D, Idősek Klubjában biztosított étkeztetésért 30 %-át
/egyéb szolgáltatások az intézményben térítés mentesek/

';