Irodák feladatai

Titkárság

A jegyző közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység.

a) Ellátja a közművelődéssel, közgyűjteményekkel, művészetekkel, tudománnyal, sport támogatásával kapcsolatos tevékenységet.

 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • koordinálja a Téglási Települési Értéktár Bizottság munkáját, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív és kommunikációs feladatokat,
 • gondoskodik a közművelődési színtereken zajló kulturális és közösségi tevékenységekről,

b) Ellátja a polgármester és jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi-munkaügyi feladatokat és ennek keretében:

 • gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről,
 • előkészíti a közszolgálati, munkavállalói és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • koordinálja a köztisztviselők teljesítményértékelését,
 • elkészíti a köztisztviselők éves képzési tervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • nyilvántartja a munka-alkalmassági vizsgálatokat, gondoskodik az időközi vizsgálatok megszervezéséről.

c) Biztosítja a téglási tanulók, hallgatók szakmai gyakorlatának-, és önkéntes közösségi munkavégzésének teljesítését a hivatalban, valamint önkormányzati intézményekben.

d) Biztosítja a közérdekű munkavégzés teljesítését-, és a közmunkavégzésre ítéltek munkavégzésének teljesítését a téglási lakóhelyű elkövetők részére.

e) Biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát, -közzétételét, a város honlapjának működtetését, a városi újság szerkesztését, a közérdekű hírek megjelentetését, -közzétételét, valamint az önkormányzat társadalmi kapcsolataival összefüggő egyéb feladatok ellátását.  

f) Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.

g) Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi, turisztikai pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatokon való részvételt.

h) Ellátja az önkormányzati és egyéb díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat. Vezeti a kitüntetések nyilvántartását.

i) Ellátja az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek előzetes törvényességi vizsgálatát, vezeti a testületi ülések jegyzőkönyveit, majd felterjeszti azokat, illetve jegyzőkönyvi kivonatokat ad ki. Biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester működési feltételeit. Nyilvántartja a döntéseket, szabályzatokat, utasításokat és ellátja a hivatal ügyiratkezelésével kapcsolatos teendőket.

j) Biztosítja a Képviselő-testület működéséhez szükséges jogi, szervezési, és ügyviteli feltételeket, melynek keretében elkészíti a Képviselő-testület éves munkatervtervezetét.

k) Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatokat.

l) Ellátja az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással és a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.

m) Kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását.

n) Előkészíti a hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket, és azok megvalósíthatóságát koordinálja.

o) Gondoskodik a hivatali kapu kezeléséről, és ellátja az ASP rendszergazdai (tenant) feladatokat.

p) Gondoskodik az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzésének koordinációjáról.


Horgony

Pénzügyi Iroda

Pénzügyi-, gazdálkodási feladatai:

 1. Ellátja az Önkormányzati költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, költségvetési tervezést, könyvvitelt, számvitelt, költségvetési támogatások igénylését, elszámolását.
 2. Ellátja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, vagyonnyilvántartás vezetését, a közbeszerzési eljárások pénzügyi lebonyolítását.
 3. Ellátja a közigazgatási ügyekben megállapított pénzbeli ellátásokkal összefüggő pénzügyi végrehajtást (kifizetést, átutalást, elszámolást).
 4. Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását és ellátja azok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
 5. Ellátja az intézményfinanszírozási feladatokat.
 6. Elkészíti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésről szóló rendelettervezetet, a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepciók) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információval és határidőben.
 7. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
 8. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal a számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatokat.
 9. Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. Naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást.
 10. Kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit
 11. Gondoskodik a közmunkaprogramokkal kapcsolatos költségek nyilvántartásáról, elkészíti a közmunkaprogramok pénzügyi elszámolásait.
 12. Gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki.
 13. Nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket.
 14. Gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása).
 15. Gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról.
 16. Elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről.
 17. Elkészíti a társadalmi szervezetek támogatási szerződéseit, nyilvántartja az elszámolásokat.

Településüzemeltetési és közétkeztetési feladatai:

 1. Ellátja a műszaki, karbantartói feladatokat az alábbiak szerint:
 • az önkormányzati intézmények részére karbantartási, felújítási, kisebb költségigényű beruházási munkák saját kivitelezésben történő elvégzése,
 • az önkormányzati intézményeknél külső vállalkozók által végzett javítási, karbantartási és felújítási tevékenység koordinálása, irányítása és ellenőrzése,
 • a költségvetésben a képviselő-testület által elfogadott városüzemeltetési feladatok ellátása,
 • a háziorvosi rendelő, a városi tanácsadó takarítása,
 • az anyagbeszerzés és az ezzel összefüggő feladatok.
 1. Ellátja a településüzemeltetési feladatokat az alábbiak szerint:
 • ellátja az önkormányzati parkok, közterületek, földterületek növényvédelmét és szakszerű gondozását,
 • köztisztasági tevékenység,
 • utak, hidak és belvízelvezető csatornák állagmegóvása, tisztítása és karbantartása,
 • önkormányzati tulajdonú épületek, építmények folyamatos állagmegóvása,
 • állategészségügyi tevékenység,
 • ebrendészeti telep működtetése.
 1. Közmunkaprogramok szervezése megvalósítása:
 • részt vesz a közmunkaprogramok tervezésében, a pályázat előkészítésében,
 • a munkaprogramok megvalósításának irányítása,
 • nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
 • beszámolók, értékelések elkészítése.
 1. Közterületek rendjének biztosítása:
 • közutak, táblák-, növényzet-, és földutak állapotát figyelemmel kíséri, szükség esetén intézkedik a karbantartásukról-, pótlásukról;
 • engedély nélkül lerakott hulladékokat feltárja, gondoskodik azok felszámolásáról.
 1. Ellátja a közétkeztetési feladatokat az alábbiak szerint:
 • a főző és tálalókonyhák előírások szerinti működtetése,
 • élelmiszer beszerzés és raktározás,
 • konyhai kiszolgáló és előkészítő tevékenység ellátása,
 • ételkiszállítás,
 • étkeztetés.
 1. Ellátja a mosodai szolgáltatást.
 2. Ellátja a városi rendezvények vendéglátói feladatait.
 3. Üzemelteti és kiadja a – másnak át nem adott – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.


Hatósági Iroda

Igazgatási feladatok:

a) ellátja az anyakönyvezéssel, anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat:

 • vezeti a születési, házassági és a halotti anyakönyveket, lefolytatja a bejegyzéseket megelőző szükséges eljárásokat, teljesíti az előírt adatszolgáltatást, anyakönyvi másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít ki,
 • közreműködik állampolgársági ügyekben,
 • jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről és közreműködik a házasságkötéseknél,

b) ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az ipari-kereskedelmi-, környezetvédelmi-, természetvédelmi hatósági feladatokat,

d) ellátja a honvédelmi, polgári védelmi önkormányzati feladatokat,

e) ellátja a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a kapcsolódó ágazati jogszabályokból, valamint az önkormányzat rendeletéből eredő szociális és gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat:

 • gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről,
 • elbírálja a települési támogatás iránti kérelmeket,
 • elbírálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmeket,
 • elbírálja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmeket,
 • védendő fogyasztói igazolást ad ki,
 • előkészíti a felsőoktatásban résztvevők pályázati támogatását,
 • gondoskodik a gyermekszegénységgel-, és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programokban való részvételről,
 • hatósági bizonyítványt állít ki,
 • környezettanulmányt készít,
 • vagyonleltárt vesz fel, kiskorú illetve gondnokolt személyek vagyonáról,

f) kidolgozza a közmunkaprogramok pályázatait, gondoskodik azok végrehajtásáról,

g) ellátja a foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat,

h) ellátja a címnyilvántartással, címregiszterrel kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint a házszámigazolással kapcsolatos hatósági feladatokat,

i) eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,

j) ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jegyzői feladatokat,

k) ellátja a környezeti zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat,

l) ellátja az állatok védelmével kapcsolatos jegyzői feladatokat,

m) ellátja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyeket,

n) ellátja a behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat,

o) elvégzi a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,

p) mezőgazdasági igazgatás terén elvégzi a jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,

 • ellátja a belterületi földek gyommentesítésének hatósági feladatait,
 • hirdetmények közzététele (hatóságoktól, végrehajtóktól, továbbá ügyfelektől termőföldre vonatkozó elővásárlási, előhaszonbérleti jog gyakorlására),
 • ellátja a kóbor ebekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,
 • ellátja a méhészeti tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

q) ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat,

r) közreműködik a tüdőszűrő vizsgálatok lebonyolításában,

s) lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárásokat és alkalmazza a közigazgatási szankciókat,

t) ellátja a lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával összefüggő feladatokat.


Választásokkal kapcsolatos feladatok:

 1. ellátja a választásokkal/népszavazással kapcsolatos feladatokat,
 2. összeállítja, és naprakészen tartja a választók nyilvántartását,
 3. vezeti a választójoggal nem rendelkezők jegyzékét.


Adóigazgatási feladatok:

 1. Ellátja a jegyzőnek címzett I. fokú adóhatósági feladatokat, Adó és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki. Adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki, alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket.
 2. Biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
 3. Feldolgozza a bejelentkezéseket, a változásbejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait.
 4. Ellenőrzi az adóbefizetések teljesítését, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra. A végrehajtási eljárás során foganatosítja a végrehajtási cselekményeket.
 5. Intézi a más adóhatóságoktól érkezett megkereséseket, és az adóztatással összefüggő beadványokat.
 6. Ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatását,
 7. Foganatosítja a végrehajtást, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatban alkalmazott közigazgatási szankció végrehajtása esetén.


Intézményfenntartói feladatok:

 1. Ellátja a Képviselő-testülethez telepített ágazati feladatok közül az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat:

- előkészíti az óvoda működtetésével összefüggő fenntartói döntéseket,

- ellátja az óvodai beiratkozással kapcsolatos feladatokat,

- figyelemmel kíséri az általános iskolai nevelő-oktató tevékenységet és ellátja az ezzel összefüggésben lévő önkormányzati feladatokat.

 1. Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati fenntartású intézmények működését.
 1. Előkészíti az egészségügyi alapellátással összefüggő fenntartói döntéseket.

Horgony

Településfejlesztési Iroda

a) Településfejlesztési feladatok:

 • Gondoskodik a csapadékvízelvezetők-, csatornák-, közúthálózat fejlesztéseiről.
 • Ellátja közterületek létesítésével, a közutakkal, környezetvédelemmel, műemlékvédelemmel, településrendezéssel, közműnyilvántartással, lakás- és helyiség-gazdálkodással, vízrendezéssel, kommunális igazgatással, egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatokat.
 • Részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyongazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában.
 • Ellátja a beruházások tervezését, bonyolítását, ezzel összefüggően cél-, címzett és egyéb támogatásokra pályázatok készítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Segíti a képviselőtestület által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez szükség esetén megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe.
 • Részt vesz az önkormányzat költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez.
 • Részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében.


b)Pályázati, közbeszerzési feladatok:

 • Gondoskodik az önkormányzati pályázatok előkészítéséről, a beruházások közbeszerzéseinek bonyolításáról, ezen belül:
  • közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében,
  • nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat.
 • A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása, közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.

c) Helyi szabályozási, koordinációs feladatok:

 • Kapcsolatot tart a városi főépítésszel, koordinálja a HÉSZ módosítását, és előkészíti annak testület elé terjesztését.
 • Közreműködik a rendezési programmal kapcsolatos egyeztetési eljárásban, részt vesz a rendezési terv elkészítésében.
 • Előkészíti és végrehajtja a településfejlesztéssel és településrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos helyi döntéseket.
 • Intézi a településkép védelmével összefüggő ügyeket.


d) Ellátja az építésügyi szolgáltató pont működésével kapcsolatos feladatokat:

 • kezeli a tervtárat,
 • tájékoztatást ad az egyes területek beépíthetőségéről,
 • kiadja a telekalakítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalásokat-, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat,
 • előkészíti a polgármesteri jogkörbe tartozó építésügyi hatósági bizonyítványokat.


  ';