Képviselő-testület bizottságai

 

Ügyrendi Bizottság

 1. Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, erről jelentést ad az önkormányzatnak.
 2. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait.
 3. Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
 4. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint bizottságainak szabályszerű működését.
 5. Kidolgozza az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatát és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására

 

Elnök: Szegedi Attila
Testületi tagok: Ádámné Györgyi Erika
  Chebliné Kocsis Erzsébet

 

Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság:

 1. Véleményezi az éves költségvetési tervjavaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót.
 2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
 4. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
 5. Figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét.
 6. Javaslatot tesz hitelek felvételére.
 7. Figyelemmel kíséri a város fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, a város területén lévő üzemek. vállalatok fejlesztési tevékenységét, ennek kapcsán javaslatot tesz a képviselő-testület felé a fejlesztési tevékenység koordinálására, egyes fejlesztési feladatok közös kooperációban való megvalósítására.
 8. Közreműködik az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában.
 9. Figyelemmel kíséri a városrendezési terv betartását és javaslatot tesz a városrendezési terv figyelembevételével a jelentősebb létesítmények építési helyére, vizsgálja és javasolja építési tilalom elrendelését, illetve feloldását.
 10. Ellenőrzi a közterületek rendjét, tisztaságát, környezet-, és természetvédelmet.
 11. Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására javaslatot tesz és figyelemmel kíséri a hasznosítás módját.
Elnök: Papp László
Testületi tagok: Kiss Viktória Anna
  Kis Lászlóné
  Dr. Terjék László
  Ádámné Györgyi Erika
Nem testületi tagok: Szarka Gyula
  Petőházi Gabriella

 

Humán Ügyek Bizottsága:

 1. Ellátja a szociálpolitikai és családvédelmi tevékenységgel kapcsolatos bizottsági feladatokat.
 2. Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal szociálpolitikai, családvédelmi tevékenységét.
 3. Hátrányos helyzetű lakosok körülményeinek folyamatos figyelemmel kisérése, a problémák megoldásához javaslatok, javaslat programok kidolgozására, pályázatok megírására.
 4. Javaslatot tesz veszélyeztetett helyzetű kiskorúak, egyedülállók, idősek ellátására, problémáik megoldására.
 5. Ellátja az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
 6. Figyelemmel kíséri a város közegészségügyi helyzetének alakulását, a lakosság egészségügyi helyzetét.
 7. Figyelemmel kíséri a település foglalkoztatási helyzetét.
 8. Közreműködik a tartós munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésében.
 9. Kapcsolattartás a helyi rendőrkapitánysággal.
 10. Előkészíti a közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket.

 

Elnök: Kiss Viktória Anna
Testületi tagok: Kis Lászlóné
  Chebliné Kocsis Erzsébet
  Dr. Terjék László
Nem testületi tagok: Tóthné Gudász Tünde
  Szentpéteriné Zeller Edit
  Petrovánszki Norbert

 

 

';