Képviselő-testület bizottságai

 

Ügyrendi bizottság

 1. Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, erről jelentést ad az önkormányzatnak.
 2. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait.
 3. Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
 4. Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint bizottságainak szabályszerű működését.
 5. Kidolgozza az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatát és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására

 

Elnök: Majoros Lászlóné
Testületi tagok: Szabó Mónika
  Sárga Antal

 

Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság:

 1. Véleményezi az éves költségvetési tervjavaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót.
 2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
 4. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
 5. Figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét.
 6. Javaslatot tesz hitelek felvételére.
 7. Figyelemmel kíséri a város fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, a város területén lévő üzemek. vállalatok fejlesztési tevékenységét, ennek kapcsán javaslatot tesz a képviselő-testület felé a fejlesztési tevékenység koordinálására, egyes fejlesztési feladatok közös kooperációban való megvalósítására.
 8. Közreműködik az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában.
 9. Figyelemmel kíséri a városrendezési terv betartását és javaslatot tesz a városrendezési terv figyelembevételével a jelentősebb létesítmények építési helyére, vizsgálja és javasolja építési tilalom elrendelését, illetve feloldását.
 10. Ellenőrzi a közterületek rendjét, tisztaságát, környezet-, és természetvédelmet.
 11. Az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására javaslatot tesz és figyelemmel kíséri a hasznosítás módját.
Elnök: Szegedi Attila
Testületi tagok: Papp László
  Szilágyiné Bodnár Erzsébet
Nem testületi tagok: Vatai Imréné
  Sándor László

 

Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság:

 1. Ellátja a szociálpolitikai és családvédelmi tevékenységgel kapcsolatos bizottsági feladatokat.
 2. Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal szociálpolitikai, családvédelmi tevékenységét.
 3. Hátrányos helyzetű lakosok körülményeinek folyamatos figyelemmel kisérése, a problémák megoldásához javaslatok, javaslat programok kidolgozására, pályázatok megírására.
 4. Javaslatot tesz veszélyeztetett helyzetű kiskorúak, egyedülállók, idősek ellátására, problémáik megoldására.
 5. Ellátja az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
 6. Figyelemmel kíséri a város közegészségügyi helyzetének alakulását, a lakosság egészségügyi helyzetét.
 7. Figyelemmel kíséri a település foglalkoztatási helyzetét.
 8. Közreműködik a tartós munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésében.
 9. Kapcsolattartás a helyi rendőrkapitánysággal.
 10. Előkészíti a közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket.

 

Elnök: Szabó Mónika
Testületi tagok: Majoros Lászlóné
  Sárga Antal
Nem testületi tag: Faragó Attila

 

Művelődési-, Oktatási-, és Sport Bizottság:

 1. Ellátja az oktatás, közművelődés és sporttevékenység felügyeletével kapcsolatos bizottsági feladatokat.
 2. Figyelemmel kíséri az óvodák, iskolák, napközi otthonok, művelődési ház, mozi és a városi könyvtár tevékenységet.
 3. Ellenőrzi a polgármesteri hivatal művelődésügyi, oktatási, és sportigazgatási tevékenységet, segítséget nyújt ezek minél jobb ellátásához.
 4. Figyelemmel kíséri és koordinálja az egyesületi- és iskolai sport tevékenységet, a tömegsport tevékenységet.
Elnök: Szilágyiné Bodnár Erzsébet
Testületi tagok: Szabó Mónika
  Papp László
  Szegedi Attila
Nem testületi tag: Szentpéteriné Zeller Edit

 

 

 

 

';