Legnépszerűbb

Itt található

 

 


 

 

 

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00121
"Humán Szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"

 

 

 

 

 

 

TÁMOGATÁS ADATLAPJA

Alapadatok

Pályázó neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Hajdúhadház

Megítélt összeg:

497 439 999 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.04

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

84,999994 - ESZA

Projekt összköltség:

497 439 999 .- HUF

 

 

 


 

 

HÍREK

 

 


PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (Hajdúhadház Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata), a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A konzorciumi tag települések lakosságának összlétszáma 30542 fő (Adatok: KSH-Helyiségnévtár 2016.01.01 lakónépesség száma: Hajdúhadház 12724fő, Létavértes 7061fő, Téglás 6406fő, Bocskaikert 3192fő, Újléta 1134fő).

A 24-36 hónapra tervezett képzések és programok hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, a az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.

A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A támogatási kérelem komplex megközelítése hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat teszi lehetővé. Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. A projekt összeállítása során törekedtünk a következő stratégiákhoz való illeszkedéséhez: a 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozatban foglaltakhoz, az Európa 2020 Stratégiához, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az „Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiához, az Integrált területi programhoz és a Duna Régió Stratégiához. (DRS). A projekt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok.

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt során valamennyi a Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt önállóan támogatható tevékenység megvalósítása tervezett:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása; b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása.

Tevékenységek:

A fejlesztendő célcsoport egészségügyi szakdolgozók, szociális szférába kapcsolódó dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak igényfelmérése, a képzési szükséglet meghatározása; A szakemberek munkáját népszerűsítő rendezvény, workshopok a projektidőszak alatt rendszeresen; Szociális asszisztens képzés (3511 Szociális segítő); Alkalmazott számítástechnika (ECDL); Szaktudás hiány enyhítését célzó jelleggel tanácsadások a humán közszolgáltatók részére: Képzések, tanácsadások megvalósítása az alábbi témákban: folyamattervezés, munkafolyamatok és munkakörök sztenderdizálása, új típusú munkakörök tervezése, a szükséges humánerőforrás átképzése, működési folyamattérkép készítése; Család és gyermekjóléti preventív programok pl: szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, deviánsok kezelése, szocializációjának erősítése (1 program legalább 4 foglalkozásból áll); Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (legalább 300 db).

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: A --- Egyéni kompetenciák felmérése (egyéni kérdőívezés, annak kiértékelése a célcsoport taggal együtt); B -- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek;

B -- Diákszövetség működése;

C -- Csoportmunkában történő tanácsadás mentorok vezetésével, települési szakemberek bevonásával és a mentorok aktív közreműködésével;

C -- Csoportmunkában történő tanácsadás mentorok vezetésével, települési szakemberek bevonásával és a mentorok aktív közreműködésével;

2.A -- Mentorok alkalmazása -minden településen 1 fő; E és F --- Tanácsadások az egyéni fejlesztési tervek alapján: álláskeresési technikái, életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás a fiataloknak, pszichoszociális tanácsadás, pénzügyi tanácsadás -Minden településen a család és gyermekjóléti szolgálat egyik munkatársa vezeti egyéni és csoportos formában! (Klub foglalkozás keretein belül); min. 3 db képzési tematika kidolgozása a következő tevékenységhez:

2.A -- Tanácsadások a NEM egyéni fejlesztési tervek alapján érkezőknek a lakosságból igény szerint: álláskeresési technikái, életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás a fiataloknak, pszichoszociális tanácsadás;

2.A -- Tanácsadások megtartására terembérlet (1 db iroda és 1 db csoportszoba) biztosításának költsége.

Négy településen 1 db iroda és 1 db csoportszoba kibérlése a projekt teljes időszaka alatt; Egészségnevelési és egészségfejlesztési programok, egész napos egészségnap rendezése évente több alkalommal (pl: egyszerre több szűrővizsgálat elvégeztetésének lehetősége: látásvizsgálat, ortopéd vizsgálat, stresszmérés stb.);

Szemléletformáló képzések a térség potenciális munkáltatói számára (pl: Esélyegyenlőség és diszkrimináció a munkaerőpiacon - ismeretek és kompetenciák fejlesztése, Munkajog és a hagyományos és alternatív foglalkoztatási formák); Hegesztő, Festő, mázoló, föld munkagépkezelő, képzés vagy más területi igénynek megfelelő képzés; Innovatív program kidolgozása mélyszegénységben élők helyzetének komplex módon történő javítására (pl: személyre szabott állásinterjúra való felkészítése /motivációs levél és önéletrajz közös megírása/, tudatos szempontú családi kassza program megvalósítása, saját kiskert kialakítása a kevesebb vásárlás érdekében ...)

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: Közösségszervező alkalmazása minden településen; Közösségi programok minden településen a már adott közösségi tereken (pl: könyvtár, műv.ház, stb.)

Helyi Fiatalok Klubja elnevezésű közösség kialakítása minden településen, ahol tematikus klubfoglalkozások valósulnak meg (folyamatos tájékoztatás a fiatalokat érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, foglalkoztatás, lakhatási lehetőségekről);

Helyi Fiatalok Klubjában Szívességbank létrehozása a fiatalok körében, melynek célja a helyi idősek, rászorulók segítése (pl: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ház körüli teendőkben való aktív segítség);

3. pont 2. bekezdés --- Felmérés a konzorciumi tagok közötti együttműködés erősítése céljából (szakmai koncepció kidolgozása a fiatalok lehetőségeiről több ágazat érintésével); Közösségi egészségfejlesztési programok (pl: öregfiúk focikupája, ping-pong verseny, egyéb egészségügyi programok, egészségnapok, kihívás napja "challenge day" szervezése); Sport táborok a fiatalok részére, záró rendezvényként verseny a települések között; "Bringa-túra" közlekedésbiztonsági nap kerékpárosoknak, EGÉSZSÉGEXPO, "Mi van a tüdőben ?!" -cserélj cigit almára, ÉLETmód tábor; Sportantropometriai vizsgálat; Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére. 4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása: Polgárőrség munkájának segítése (lakossági bejelentéseket kezelő mobil applikáció kidolgozása jelzőrendszer jelleggel); Az új rendszer működését bemutató oktatás a polgárőrök részére, és külön a lakosság részére; 5 településenként 5 db szolgálati mobiltelefon beszerzése; Hulladékkezelés, szemétszedési akciók szervezése; Szakmai vezető alkalmazása; Akadálymentes honlap minden településen.

A fentieken bemutatott tevékenységeken túl a 3.1.2.2 I. Beruházások (eszközbeszerzés), III. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése és a IV. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése valósul meg: informatikai eszközök + képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése; "Roma nap"; A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

Továbbá, 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: I. Projekt előkészítés; II. Projektmenedzsment; III. Könyvvizsgálat és V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság; Általános (rezsi) költségek, mint a dokumentációs és archiválási költség. Legfontosabb tervezett tevékenységek:

1. A bevont településeken rendelkezésre álló humán szakemberek felmérése, szakemberhiányos területek beazonosítása.

2. Akár OKJ-s képzések a humán közszolgáltatásban dolgozóknak (pl: Kulcskompetenciák fejlesztése és Digitális kompetencia fejlesztése)

3. Szakmai műhelyek, workshopok szervezése;

4. Hasznos programok pl: tudatos pénzügyi magatartásra, és ökotudatosságra nevelő programok; alap és kulcskompetenciák fejlesztése korcsoportonként; digitális kompetencia fejlesztése a 14- 24 éveseknek; szünidei tematikus programok (táborok szervezése; egészségügyi ismeretek fejlesztése; ösztöndíjrendszer kidolgozása, etc.

A tervezett képzések és programok külső szakemberek és belső munkatársak segítségével valósulnak meg, figyelembe véve a célcsoport igényeit.

A támogatást igénylő, konzorciumvezető Hajdúhadház Város Önkormányzata rendelkezik a projekt sikeres végrehajtása érdekében szükséges humán erőforrásokkal és szakmai tapasztalatokkal. A képzések, tréningek, programok célcsoportjai a feltárt hiányosságok és szükségletek alapján, helyi igényekhez illeszkedve kerültek meghatározásra. A projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntarthatósága biztosított. A tervezett programok figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, igényeket pl: gyermekek és szülők bevonása a programokba, a HH és HHH gyermekek esélyegyenlőségének érdekében ösztöndíjrendszer kialakítása.

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a vállalt indikátorértékek és szakmai irányszámok megvalósulásához és az eredmények fenntartásához. A projekt költségvetése az értéket a pénzért elv alapján ár-érték arányosan, a valós piaci árak figyelembe vételével készült. A belső költségarányok kialakítása és a tervezett költségek a felhívás előírásainak, az elszámolhatósági követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra. A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek minden konzorciumi tagra vonatkozóan.

A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott Nemzeti Térségfejlesztési Programok közül a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 alábbi prioritásaihoz:

5. Intelligens társadalom,

6. Egészség és gondoskodó társadalom,

8. Élhető vidék – élhető települések.

A projekt kapcsolódik a TOP-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez, mivel Újléta támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű felhívásra, melyekben az óvodák és bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (építés és eszközbeszerzés) tervezett.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2018. május 11-én került sor.

Megvalósítás kezdete:

2018.06.01.

Megvalósítás vége:

2021.05.31.

 


Adatvédelmi tájékoztató
az Érintettek számára a támogatást igénylők,
kedvezményezettek által végzett adatkezelésről

       

 


A konzorciumban részt vevő települések

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

További linkek:

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

 

';