2016. évi Képviselő-testületi határozatok

 

Határozat száma Határozat tárgya
141/2016. (XII.20.) Művészeti díj adományozásáról
140/2016. (XII.20) a polgármester jutalmazásáról
139/2016. (XII.20.) a Téglási Települési Értéktár Bizottság munkájáról
138/2016. (XII.20.) a Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
137/2016. (XII.20.) a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
136/2016.(XI.24.) zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről
135/2016.(XI.24.) zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eredményéről
134/2016.(XI.24.) a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetéről
133/2016.(XI.24.) védőnői állásra kiírt pályázati eljárás eredményéről
132/2016.(XI.24.) Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszáról
131/2016.(XI.24.) Téglás 1572. hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékról
130/2016.(XI.24.) 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
129/2016. (XI.24.) a 2017. évi költségvetési koncepcióról
128/2016.(X.13.) a Görög Katolikus Papnevelő Intézet Damaszkuszi Szent János Önképző Kör (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.) támogatási kérelméről
127/2016.(X.13.) Dr. Gál Róza gyermekorvos iskolaorvosi rendelési idő módosítására való kérelméről
126/2016.(X.13.) Védőnői pályázatra kiírt eljárásról
125/2016.(X.13.) Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat (4243 Téglás, Fényes u. 9-13.) intézményének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Szakmai Programjairól
124/2016.(X.13.) a Sconto Morte Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatása tapasztalatairól szóló tájékoztatójáról
123/2016.(IX.28.) a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület részére 2016. évre nyújtott támogatásról
122/2016.(IX.28.) a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabáéyának módosításáról
121/2016.(IX.28.) Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötéséről
120/2016.(IX.28.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról
119/2016.(IX.28.) a Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkaterv véleményezéséről
118/2016. (IX.28.) a Bárczay Anna Városi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
117/2016.(IX.28.) pályázati kiírásról
116/2016.(IX.28.) a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2017. január 1-től történő vezetésével összefügésben
115/2016. (IX.28.) családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
1142016.(IX.28.) a Téglás. Fényes u. 9-13. sz. alatti telephely fenntartásba vételéről
113/2016. (IX.28.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről
112/2016. (IX.28.) Bölcsődei feladatelltásról 2017. január 1-jétől
111/2016.(IX.28.) a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásból való kiválásról
110/2016.(IX.28.) a II. Rákóczi F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Ált Isk. és AMI 2015/2016-os tanév tevékenyéségéről szóló pedagógiai szakmai és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartói beszámolójáról
109/2016.(VIII.24.) Czibere Béla polgérmester szabadságának kivételéről
108/2016.(VIII.24.) Szavazatszámláló bizottság póttagjairól
107/2016.(VIII.24.) Tornacsarnok felújítási pályázathoz önerő biztosításáról
106/2016. (VIII.24.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójáról
105/2016. (VII.13.) a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
104/2016. (VII.13.) Dr. Pétery Zoltán kérelméről
103/2016.(VII.13.) a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark programban való részvételről, sportpark létrehozásáról című pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
102/2016.(VII.13.) a 87/2016. (VI.16.) számú határozatát módosításáról
101/2016. (VI.16.) Az Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási és Közbiztonsági Bizottság elnökének megválasztásáról
100/2016. (VI.16.) Az Ügyrendi bizottsági tag megválasztásáról
99/2016. (VI.16.) Alpolgármesteri tiszteletdíjról
98/2016. (VI.16.) Alpolgármester személyének megválasztásáról
97/2016.(VI.16.) Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezéséről
96/2016. (VI.16.) Az Ördögmotolla Néptáncegyüttes nyári táboroztatás támogatásáról
95/2016. (VI.16.) Védőnői pályázat kiírásáról
94/2016. (VI.16.) Polgármesteri jutalomról
93/2016. (VI.16.) A  Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásból való kiválásról
92/2016. (VI.16.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. tanévi munkatervéről
91/2016. (VI.16.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény nyitva-tartásáráról
90/2016. (VI.16.) A Badacsonytomaji üdülő szabályzatának elfogadásáról
89/2016. (VI.16.) Sinkovits Imre pályázat”-ra beadott „Halj meg és nagy leszel" - Földes László irodalmi estje” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
88/2016. (VI.16.) Az I. és II. Világháborús emlékmű felújítása Tégláson c. pályázati projekthez szükséges önerő biztosításáról
87/2016. (VI.16.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásáról
86/2016. (VI.16.)

Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása igénybevételére szóló pályázat benyújtásáról

85/2016. (VI.16.) Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 18/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
84/2016. (VI.16.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
83/2016. (VI.16.) A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, és Téglás Város Polgárőr Szervezet Téglás város közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolójáról
82/2016. (VI.16.) A Bárczay Anna Városi Óvoda beszámolójáról a 2015/2016. nevelési évről
81/2016. (VI.16.) A 70/2016. (V.18.) számú határozatát visszavonásáról
80/2016. (V.18.) Pedagógiai díj adományozásáról
79/2016.(V.18.) Alpolgármesteri tisztség lemondásáról
78/2016.(V.18.) Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági minisztérium felhívására pályázat benyújtásáról belterületi utak, járdák felújítására
77/2016.(V.18.) Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági minisztérium felhívására pályázat benyújtásáról óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztésére
76/2016.(V.18.) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOO-2.1.3-15 kódszámú pályázati kiírás pályázat benyújtásáról
75/2016.(V.18.) Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
74/2016.(V.18.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2-1-15 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
73/2016.(V.18.) Maximális létszámtúllépésről a Bárczay Anna Városi Óvodában
72/2016.(V.18.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017-es tanévben indítható csoportok létszámáról
71/2016.(V.18.) Bárczay Anna Városi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről
70/2016.(V.18.) ingatlan vásárlásáról
69/2016.(V.18.) Nyírségi Ivóvízminőségjavító Társulás Local Agenda 21 programjának elfogadásáról
68/2016.(V.18.) A város gyermekvédelmi rendszeréről készült átfogó értékelésről
67/2016.(V.18.) A Téglási Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről készült átfogó értékelésről
66/2016. (IV.21.) Sport Díj elismerés adományozásáról
65/2016.(IV.21.) Egészségügyi és Szociális Ellátásért Díj elismerés adományozásáról
64/2016 (IV.21.) Téglásért Díszoklevél elismerés adományozásáról
63/2016.(IV.21.) Téglás Városért elismerés adományozásáról
62/2016.(IV.21.) Téglás 055/26 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
61/2016.(IV.21.) Konzorciumi Együttműködés Megállapodás elfogadásáról
60/2016.(IV.21.) fizioterápiás készülék vásárlásáról
59/2016.(IV.21.) jogi képviselet megbízásáról
58/2016. (IV.21.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításáról
57/2016.(IV.21.) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati felhívásra pályázat benyújtása
56/2016.(IV.21.) TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívásra pályázat benyújtása
55/2016. (IV.21.) TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
54/2016.(IV.21.) Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról
53/2016. (IV.21.) Háziorvosok helyi iparűzési adó mentességéről

52/2016. (IV.21.)

Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. költségvetésének teljesítéséről készített zárszámadásról

51/2016 (IV.21.)

Összefoglaló jelentés elfogadásáról
50/2016.(III.24.) „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” elnevezésű pályázati felhívás benyújtásáról
49/2016.(III.24.) a Nyugattól Keletre Egyesülettel (4243 Téglás, Liget u. 23.) az EFOP 1.2.1-15. „Védőháló a családokért” című felhívásra beadandó „Családi Kör” című pályázatában való együttműködésről
48/2016.(III.24.) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás
2. célterületére pályázat benyújtásáról
47/2016. (III.24.). Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó Társulás Fenntarthatósági Tervének elfogadásáról
46/2016.(III.24.) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közterületek elnevezésére vonatkozó szakmai javaslatáról
45/2016.(III.24.) az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Sinkovits Imre” pályázat benyújtás&
';