Legnépszerűbb

     

Óvodánk 2017. januárjában adott be pályázatot az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján- az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Bárczay Anna Városi Óvodát érdemesnek ítélte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási szinten magas színvonalú, hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú, jó pedagógiai, szakmai, módszertani gyakorlattal, szervezeti kultúrával, innovatív gondolkodásmóddal rendelkező intézmény mely ezeket az előnyeit képes publikálni, mások számára átadni, képes a szakmai tudásmegosztásra. 

Bázisintézményi célkitűzéseinket, inzményünk szükségleteire, erősségeire, fejlesztendő területeire és a köznevelésben is megoldására váró, ezekre reflekló területekre tűztük ki.
E célokra építve fogalmaztuk meg feladatainkat, mutatjuk meg intézményünk komplex működését, és fogalmazzuk meg a várható eredményeket.
Ezen célok egy korszerű gondolkodású, innovatív, ugyanakkor az elért eddigi értékeket tisztelő és alkalmazó nevelőtestület és alkalmazotti közösséggel megvalósíthatóak.

 

A Bázisintézmény jó gyakorlatai

 

2018. tavaszi jó gyakorlat bemutatók a Bárczay Anna Városi Óvodában

2018. április

2018.május

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széleskörű bemutatása

A Bárczay Anna Városi Óvoda Pedagógiai programja a tevékenységközpontú óvodai program helyi adaptációja. Mely az eltelt közel húsz év alatt, mint az intézmény gyermeke lassan felnevelkedett. Mára sajátjává vált a nevelőtestület tagjai számára. Érzi, érti a nevelőtestület, a programban rejlő lehetőségeket, melyeket nevelőmunkánkban kihasználunk.

Ebben rejlik az intézmény innovatív, jól alkalmazott gyakorlatainak továbbadási szándéka.
A Pedagógiai Programunk ( 2.5.2.1.KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK (Knt.: 4§ 13.)) pontja foglakozik óvodánkban a kiemelt figyelmet igénylő, ezen belül a különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai lehetőségeivel.

 

Így azon Sajátos Nevelési Igényű gyermekek számára, akik rendelkeznek a Megyei Szakértői Bizottsági által megállapított, integráltan nevelhető szakvéleménnyel, biztosítjuk különleges gondozásukhoz a megfelelő szakembereket.

Azon gyermekek, akik területi szakértői bizottsági szakvéleményben foglaltak alapján egyéni fejlesztésre javasoltak óvodánkban, helyben kapják meg a fejlesztő foglalkozásokat (nem szükséges beilleszkedési, tanulási, magatartási problémáik miatt utazniuk, az óvoda mindennapjaiból kimaradniuk, a szülők feladata is egyszerűbb.

Fejlesztő pedagógus, beszédfejlesztő pedagógus és gyógytestnevelés tanítására felkészített végzettségű óvodapedagógusok heti munkaidejükben végzik ezt a tevékenységet.

A gyermekek egyéni szükségletének megfelelően csoportban, vagy egyénileg is történik a fejlesztés.

Ennek dokumentációi: egyéni, csoportos fejlesztési terv, haladási napló, értékelés. Ezt a munkát az óvodavezető-helyettes koordinálja az intézményben. A fejlesztések szükség esetén kiegészülnek, logopédiai foglalkozással, pszichológiai megsegítéssel, DSZIT terápiával.

 

Másik nagy csoportja a különleges bánásmódú gyerekeknek a kiemelten tehetséges óvodások fejlesztése. Óvodánk 2010-től, mint kiválóan akkreditált tehetségpont működteti tehetségprogramját. Pindur-Pandur közlekedési, kézműves kuckó, zeneóvoda tehetségműhelyben.

 

 

Tehetség Programunk Célja:

  • A tehetségígéretes gyermekek további gondozása óvodai programok keretében, életkori sajátosságaik figyelembevételével.
  • Az óvodáskori alapozó szakaszban óvodai programunkba beépítve a speciális képességek fejlődési lehetőségének biztosítása a játék elsődlegességének hangsúlyozásával.
  • Kötelességünk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, tovább erősítsük erős oldalukat, fejlesszük gyenge területeiket, (melyek a fejlődését megnehezítik)
  • Olyan légkört alakítsunk ki a gyermekek körül, amely őket elfogadja, és személyiségüknek fejlődését segíti. Szeretetteljes légkörben képességeink felfokozódnak. Szeretetnyelveink: minőségi idő, elismerő szavak, ajándékozás, testbeszéd, testi érintés, szívességek.

Ennek dokumentációi: Tehetségprogram megtervezése, működtetése a tehetségek gondozásához az egyes tehetségműhelyekben, tehetségek beválogatásának, értékelésének megtervezése (önkontrollos hatásvizsgálat) egyénenként, tehetségek utókövetése.

Zeneóvodai tehetségműhelyünkben jó gyakorlatokat lehet látni a zenei tehetségek további gondozására: hangszerekkel való ismerkedés, a zenei formaérték fejlesztése, a tánc, népzene, gyermekdal, ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés területeken.

Kézműves-kuckó tehetségműhelyünkben az alkotás, a kreativitás, az ügyesség, a fantázia, fejlesztésén túl fontos szempont, hogy az óvodapedagógus, mint innovátor mesterpedagógus mesterprogramját ezen a területen valósítja meg, kiemelve a kooperatív technikákban való jártasságának átadását az óvodapedagógus kollégák számára is.

Pindur-Pandur tehetségműhelyünk egy originális műhely, ahol a közlekedési ismereteiken túl a téri orientáció, az emlékezet, az ügyesség további fejlesztése párosul a gyakorlati feladatok megvalósításával, nem utolsósorban a gyermekbalesetek megelőzéséért végzett intézményi stratégiai cél megvalósításáért is.

Mindezen specialitások az Óvodás gyermekek mérési-megfigyelési /nyomonkövetési/ dokumentációjára épülnek intézményünkben.

Ennek célja: Az évente két alkalommal egységes szempontok alapján elkészített dokumentum, követi nyomon a gyermek óvodai fejlődését az óvoda négyes feladatrendszeréből kiindulva a gyermekek képességei szerint strukturálva. E rendszerben az egyéni fejlődésmenetek összesítése csoportonként és óvodai szinten is életkoronként történik meg. Majd az összesített eredmények elemzése által az egyes gyermekeknek szükséges fejlesztő, tehetségsegítő folyamatok beindulhassanak.

 

A fenti fejlesztések a különleges bánásmódú gyermekek óvodai tevékenységeken túli fejlődési lehetőségeit mutatták be. Ezen gyermekek óvodai csoportjaikban történő egyéni megsegítésére, erős oldalaik fejlesztésére, gyenge oldalaik további fejlődésére kiváló alkalmak az óvodai egyéb tevékenységeink.

Ezek alapja a szabad játék, a játék elsődlegességének biztosítása, valamint a tevékenységekre épülő tapasztalatszerzések. Melyek egyik megvalósítási formája a kezdeményezésekben, valamint a párhuzamosan végezhető tevékenységekben nyilvánul meg. (Tevékenységeken, tapasztalatszerzésen alapuló tanulás). Ennek bemutatására a tervezéstől a megvalósulásig, alkalmas óvodánk valamennyi csoportja. Ezen a területen kiemeljük a matematikai-logikai képességek fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő kezdeményezéseket, mely módszertani, gyakorlati megvalósulása után további célunk tehetségműhelyben kamatoztatni az összegyűjtött tapasztalatokat.

Hiányterület óvodánkban a matematikai-logikai tehetségterületen lévő tehetségterület felvállalása. E tehetségműhelyből a gyermekek további tehetségfejlesztése a helyi általános iskola matematikai tehetségműhelyében is folytatódhat. A tehetségműhely beindítása, akkreditációja következő célkitűzésünk. Valamint a tehetségműhely munkáink hálózatos működésének további folytatása, az intézmények egymás közötti jó gyakorlatainak megismerése, megtapasztalása által.

 

A pályázati módszertani modell bemutatásainak indoklása: Ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjünk, szükség van nem csak elméleti ismeretekre, hanem gyakorlati tudásra, frissítésre, szakmai rutinunk fejlesztésére. Bázisintézményi célkitűzéseinket, inzményünk szükségleteire, erősségeire, fejlesztendő területeire és a köznevelésben is megoldására váró, ezekre reflekló területekre tűztük ki. E célokra építve fogalmazzuk meg feladatainkat, mutatjuk meg intézményünk komplex működését, és fogalmazzuk meg a várható eredményeket. Ezen célok egy korszerű gondolkodású, innovatív, ugyanakkor az elért eddigi értékeket tisztelő és alkalmazó nevelőtestület és alkalmazotti közösséggel valósíthatók meg.  

A fenti célok, egymást erősítve, egymással összefüggésben fogalmazódtak meg. Szervesen illeszkednek tevékenységközpontú programunk célkitűzéséhez és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának célkitűzésihez.

 

Kapcsolattartó:

Szabó Mónika óvodavezető

Telefon:+36/20/9373140; +36/52/583-034

Email: ovoda@teglas.hu

 

';