Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A szervezeti struktúra

A polgármester

 1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt.
 2. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
 3. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére.
 4. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
 5. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 6. Kinevezi a jegyzőt, valamint a jegyző egyetértésével az aljegyzőt.
 7. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.
 8. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati fenntartású intézményvezetők és a védőnők tekintetében.

A jegyző

 1. A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt.
 2. Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben.
 3. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében.
 4. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 5. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.
 6. Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.
 7. Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
 8. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
 9. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.
 10. Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
 11. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 12. Szervezi a hivatalban a feladatok végrehajtását, biztosítja azok személyi, dologi és technikai feltételeit, valamint az információ ellátást.
 13. Gondoskodik a hivatal zökkenőmentes működési feltételeinek megteremtéséről, a munka szervezéséről.
 14. Közvetlenül irányítja a titkárságot és ellenőrzi az irodavezetők munkáját.
 15. Irányítja a hivatal operatív gazdálkodását, biztosítja a belső ellenőrzést.
 16. Összehangolja a hivatal önkormányzati költségvetési szervek munkáját segítő és felügyelő tevékenységét.
 17. Havi rendszerességgel vezetői értekezletet tart az aljegyző, irodavezetők és minden olyan személy részvételével, amelynek a jegyző elrendeli.
 18. A jegyző szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart, amelyre meghívja a polgármestert.
 19. Gondoskodik a hivatal dolgozói munkaköri leírásának elkészítéséről és szükség szerinti módosításáról.

Az aljegyző

 1. Az aljegyző ellátja a jegyző helyettesítését,
 2. elvégzi a jegyző által meghatározott feladatokat,
 3. vezeti a hatósági irodát.

Szervezeti egységvezetők (irodavezetők, élelmezésvezető)

A szervezeti egységvezetők és az aljegyző – irodavezetői feladatkörében – közös feladatai:

 1. vezetik a szervezeti egységet, közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az ügyintézők és munkavállalóik tevékenységét,
 2. biztosítják a szervezeti egység összehangolt működését, elvégzik a szervezeti egységen belüli, valamint a szervezeti egységek közötti koordinációt,
 3. képviselik a szervezeti egységet, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak annak munkájáról,
 4. szervezik a szervezeti egység munkáját, engedélyezik a dolgozók szabadságát, gondoskodnak a dolgozók helyettesítéséről,
 5. javaslatot tesznek a dolgozók kinevezésére, munkaviszonyuk megszüntetésére, jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, továbbá képzésben, továbbképzésben, szakmai értekezleteken való részvételére,
 6. felelősek a szervezeti egység munkájáért, a munkafegyelem betartásáért,
 7. elkészítik a szervezeti egység feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, rendelettervezeteket, valamint végrehajtják az önkormányzati döntéseket, felelősek az előterjesztések szakszerű előkészítéséért,
 8. a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben a jegyző kijelölése alapján szakértőként részt vesznek a Képviselő-testület, valamint a bizottságok ülésein,
 9. elkészítik a dolgozóik teljesítményértékelését.

Műszaki csoportvezetők

A műszaki csoportvezetők a Településfejlesztési és - üzemeltetési Iroda fizikai állományú munkavállalói csoportjainak munkaszerződéssel foglalkoztatott vezető beosztású munkavállalói. Az egyes csoportok feladattípusonként kerülnek kialakításra. Feladataik:

 1. a munkacsoport feladatainak szervezése,
 2. a feladatellátás irányítása,
 3. a munkavégzés és a dolgozók ellenőrzése,
 4. a munkavégzés dokumentálása, nyilvántartások vezetése,
 5. a feladatellátáshoz szükséges kellékek, felszerelések biztosítása.

A hivatal alkalmazottai

A hivatal egységes államigazgatási szerv, ahol a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatálya alá tartozó köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók (fizikai alkalmazottak) dolgoznak.

A hivatal az átmeneti többletfeladatokat a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottakkal – foglalkoztatást segítő támogatással foglalkoztatott munkavállalókkal – látja el.

Egyes kiemelt- és járulékos-, kisegítő feladatokat (jogi képviselet, közbeszerzés bonyolítása, projektmenedzsment, pályázatok, tűzvédelem, belső ellenőrzés, beruházások bonyolítása, ellenőrzése) megbízással-, illetve vállalkozásokkal kötött megállapodás útján – a Ptk. szabályai szerint – lát el.

A hivatal köztisztviselőinek létszáma (a polgármesterrel együtt): 22 fő.

A hivatalban határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak létszáma: 30 fő.

A határozott idejű, támogatással foglalkoztatott munkavállalói létszámot a jegyző – a költségvetésben rendelkezésre bocsátott bérkeret figyelembe vételével – határozza meg.

A hivatal dolgozói – szakmai, munkaszervezési szempontok szerint kialakított − szervezeti egységekben, irodákban, valamint a központi konyhán dolgoznak.

Az irodák önálló jogkör, hatáskör nélkül, munkamegosztási egységként működnek. Az irodák élén a Kttv. 236. § (5) bek. b) pontja alapján a Kttv. 129. § (1) bekezdésében szabályozott osztályvezetőnek megfelelő besorolású irodavezető áll.

A központi konyhán munkaszerződéssel foglalkoztatott fizikai alkalmazottak dolgoznak, akiket munkaszerződéssel foglalkoztatott vezető beosztású élelmezésvezető vezet.

A Településfejlesztési és - üzemeltetési Iroda fizikai állományú munkavállalói feladattípusonként kialakított csoportokban dolgoznak melyeket munkaszerződéssel foglalkoztatott csoportvezetők irányítanak.

A hivatal belső tagozódása

A hivatal felépítését, belső tagozódását az 1. sz. melléklet szemlélteti. A hivatal által ellátott feladatok összességét – a feladatot telepítő jogszabály megjelölésével − a „Hatásköri Jegyzék” (a hálózaton lévő jogtárban található Online frissített adatbázis) tartalmazza. A megállapított feladatokat külön szakmai szervezeti egységek látják el. A szervezeti egységekhez be nem sorolható egyes feladatokat (pl. tűzvédelem, munkavédelem) a hivatalon kívüli szervek illetve személyek szerződéssel látják el.

Titkárság

 1. Ellátja a Képviselő-testülethez telepített ágazati feladatok közül az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatokat:
 • előkészíti az óvoda működtetésével összefüggő fenntartói feladatokat,
 • ellátja az óvodai beiratkozással, óvodai nevelésre kötelezettséggel, a kötelező óvodai nevelés alóli felmentéssel kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 • figyelemmel kíséri az általános iskolai nevelő-oktató tevékenységet és ellátja az ezzel összefüggésben lévő önkormányzati feladatokat.
 1. Ellátja a közművelődéssel, közgyűjteményekkel, művészetekkel, tudománnyal, sport támogatásával kapcsolatos tevékenységet.
 • szervezi a városi szintű kulturális ünnepségek előkészítését, lebonyolítását,
 • szervezi és előkészíti a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • koordinálja a Téglási Települési Értéktár Bizottság munkáját, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív és kommunikációs feladatokat,
 • gondoskodik a közművelődési színtereken zajló kulturális és közösségi tevékenységekről,
 • biztosítja a Városi Galéria üzemeltetését és a lakossági igényekhez alkalmazkodva annak látogatottságára lehetőséget nyújt.
 1. Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati fenntartású intézmények működését.
 2. Ellátja a polgármester és jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos személyügyi-munkaügyi feladatokat és ennek keretében:
 • gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről,
 • előkészíti a közszolgálati, munkavállalói és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat,
 • előkészíti az illetményváltozásról szóló értesítéseket, átsorolásokat,
 • koordinálja a köztisztviselők teljesítményértékelését,
 • elkészíti a köztisztviselők éves képzési tervét és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
 • értesíti az érintetteket a vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettségről, nyilvántartja és őrzi a leadott vagyonnyilatkozatokat,
 • nyilvántartja a munka-alkalmassági vizsgálatokat, gondoskodik az időközi vizsgálatok megszervezéséről.
 1. Biztosítja a téglási tanulók, hallgatók szakmai gyakorlatának-, és önkéntes közösségi munkavégzésének teljesítését a hivatalban, valamint önkormányzati intézményekben.
 2. Biztosítja a közérdekű munkavégzés teljesítését-, és a közmunkavégzésre ítéltek munkavégzésének teljesítését a téglási lakóhelyű elkövetők részére.
 3. Biztosítja a közérdekű adatok nyilvánosságát, -közzétételét, a város honlapjának működtetését, a városi újság szerkesztését, a közérdekű hírek megjelentetését, -közzétételét.
 4. Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér‐ és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.
 5. Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi, turisztikai pályázati kiírásokat, szervezi a pályázatokon való részvételt.
 6. Ellátja az önkormányzati és egyéb díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat. Vezeti a kitüntetések nyilvántartását.
 7. Ellátja az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat. Ellátja a testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek előzetes törvényességi vizsgálatát, vezeti a testületi ülések jegyzőkönyveit, majd felterjeszti azokat, illetve jegyzőkönyvi kivonatokat ad ki. Biztosítja a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester működési feltételeit. Nyilvántartja a döntéseket, szabályzatokat, utasításokat és ellátja a hivatal ügyiratkezelésével kapcsolatos teendőket.
 8. Biztosítja a Képviselő-testület működéséhez szükséges jogi, szervezési, és ügyviteli feltételeket, melynek keretében elkészíti a Képviselő-testület éves munkaterv‐tervezetét.
 9. Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 10. Ellátja az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával, a népszavazással és a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Pénzügyi Iroda:

 1. Ellátja az Önkormányzati költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, költségvetési tervezést, könyvvitelt, számvitelt, költségvetési támogatások igénylését, elszámolását.
 2. Ellátja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, vagyonnyilvántartás vezetését, a közbeszerzési eljárások pénzügyi lebonyolítását.
 3. Ellátja a közigazgatási ügyekben megállapított pénzbeli ellátásokkal összefüggő pénzügyi végrehajtást (kifizetést, átutalást, elszámolást).
 4. Ellátja a beruházások tervezését, bonyolítását, ezzel összefüggően cél-, címzett és egyéb támogatásokra pályázatok készítésével kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik az Önkormányzat és szervei, intézményei gazdálkodásának belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről, annak biztosításáról.
 5. Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását és ellátja azok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
 6. Ellátja az intézmény‐finanszírozási feladatokat.
 7. Gondoskodik az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzésének koordinációjáról.
 8. Ellátja a jegyzőnek címzett I. fokú adóhatósági feladatokat, Adó‐ és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki. Adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki, alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket.
 9. Biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési‐, bevallási‐, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
 10. Feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás‐bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait.
 11. Ellenőrzi az adóbefizetések teljesítését, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra. A végrehajtási eljárás során foganatosítja a végrehajtási cselekményeket.
 12. Intézi a más adóhatóságoktól érkezett megkereséseket, és az adóztatással összefüggő beadványokat.
 13. Elkészíti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésről szóló rendelettervezetet, a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepciók) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információval és határidőben.
 14. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
 15. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal a számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatokat.
 16. Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. Naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást.
 17. Kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit
 18. Gondoskodik a közmunkaprogramokkal kapcsolatos költségek nyilvántartásáról, elkészíti a közmunkaprogramok pénzügyi elszámolásait.
 19. Gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki.
 20. Nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket.
 21. Gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki‐ és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása).
 22. Gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról.
 23. Elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről.
 24. Ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatását.

Hatósági Iroda:

Igazgatási területen:

 1. ellátja az anyakönyvezéssel, anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat:
  • vezeti a születési, házassági és a halotti anyakönyveket, lefolytatja a bejegyzéseket megelőző szükséges eljárásokat, teljesíti az előírt adatszolgáltatást, anyakönyvi másolatot, értesítőt és hatósági bizonyítványt állít ki,
  • közreműködik állampolgársági ügyekben,
  • jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről és közreműködik a házasságkötéseknél,
 2. ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat,
 3. ellátja az ipari-kereskedelmi-, környezetvédelmi-, természetvédelmi hatósági feladatokat,
 4. ellátja a honvédelmi, polgári védelmi önkormányzati feladatokat,
 5. ellátja a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a kapcsolódó ágazati jogszabályokból, valamint az önkormányzat rendeletéből eredő szociális és gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatokat:

- gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről,

- elbírálja a települési támogatás iránti kérelmeket,

 • elbírálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelmeket,
 • elbírálja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmeket,
 • védendő fogyasztói igazolást ad ki,
 • előkészíti a felsőoktatásban résztvevők pályázati támogatását,
 • gondoskodik a gyermekszegénységgel-, és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos programokban való részvételről,
 • hatósági bizonyítványt állít ki,
 • környezettanulmányt készít,
 • vagyonleltárt vesz fel, kiskorú illetve gondnokolt személyek vagyonáról,
 1. kidolgozza a közmunkaprogramok pályázatait, gondoskodik azok végrehajtásáról,
 2. ellátja a foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat,
 3. ellátja az építésügyi szolgáltató pont működésével kapcsolatos feladatokat,
 4. ellátja a címnyilvántartással, címregiszterrel kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint a házszámigazolással kapcsolatos hatósági feladatokat,
 5. eljár birtokháborítási ügyek elbírálásában,
 6. elvégzi a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,
 7. mezőgazdasági igazgatás terén elvégzi a jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat,
  • ellátja a belterületi földek gyommentesítésének hatósági feladatait,
  • hirdetmények közzététele (hatóságoktól, végrehajtóktól, továbbá ügyfelektől termőföldre vonatkozó elővásárlási, előhaszonbérleti jog gyakorlására),
  • ellátja a kóbor ebekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,
 8. ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat
 9. közreműködik a tüdőszűrő vizsgálatok lebonyolításában.

Választásokkal kapcsolatos feladatok:

 1. ellátja a választásokkal/népszavazással kapcsolatos feladatokat,
 2. összeállítja, és naprakészen tartja a választók nyilvántartását,
 3. vezeti a választójoggal nem rendelkezők jegyzékét.

Informatikai feladatok:

 1. közreműködik a hivatal informatikai fejlesztésében, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az informatikai szerződéseket, teljesítésüket,
 2. biztosítja az informatikai jogszabályok érvényesülését,
 3. kidolgozza és folyamatosan karbantartja az informatikai adatvédelmi és biztonsági szabályzatot, ellenőrzi a szabályzatban foglaltak betartását,
 4. informatikai adatvédelmi felelősként véleményezi és ellenjegyzi az informatikai úton történő adatszolgáltatásokat,
 5. javaslatot tesz a számítógépek telepítésére a számítógépes erőforrások kihasználásának elemzését követően,
 6. előkészíti a hivatalban és az Önkormányzatnál szükséges informatikai fejlesztéseket, és azok megvalósíthatóságát koordinálja,
 7. gondoskodik a hivatali kapu kezeléséről, és ellátja a hivatali informatikusi feladatokat.

Településfejlesztési és –üzemeltetési Iroda:

 1. Településfejlesztési feladatok:
  • Gondoskodik a csapadékvíz-elvezetők-, csatornák-, közúthálózat fejlesztéseiről.
  • Ellátja közterületek létesítésével, a közutakkal, környezetvédelemmel, műemlékvédelemmel, településrendezéssel, közmű-nyilvántartással, lakás- és helyiség-gazdálkodással, vízrendezéssel, kommunális igazgatással, egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatokat.
  • Részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon‐gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában.
  • Segíti a képviselő-testület által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez szükség esetén megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe.
  • Részt vesz az önkormányzat költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez.
  • Részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében.

 1. Pályázati, közbeszerzési feladatok:
 • Gondoskodik az önkormányzati pályázatok előkészítéséről, a beruházások közbeszerzéseinek bonyolításáról ezen belül:
  • közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében.
  • nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat.
 • A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása, közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.

 1. Műszaki-, karbantartói feladatok:
 • az önkormányzati intézmények részére karbantartási, felújítási, kisebb költségigényű beruházási munkák saját kivitelezésben történő elvégzése,
 • az önkormányzati intézményeknél külső vállalkozók által végzett javítási, karbantartási és felújítási tevékenység koordinálása, irányítása és ellenőrzése,
 • a költségvetésben a képviselő-testület által elfogadott városüzemeltetési feladatok ellátása,
 • a háziorvosi rendelő, a városi tanácsadó takarítása,
 • az anyagbeszerzés és az ezzel összefüggő feladatok.

 1. Településüzemeltetési feladatok:
 • ellátja az önkormányzati parkok, közterületek, földterületek növényvédelmét és szakszerű gondozását,
 • köztisztasági tevékenység,
 • utak, hidak és belvízelvezető csatornák állagmegóvása, tisztítása és karbantartása,
 • önkormányzati tulajdonú épületek, építmények folyamatos állagmegóvása,
 • állategészségügyi tevékenység,

 1. Közmunkaprogramok szervezése megvalósítása:
 • részt vesz a közmunkaprogramok tervezésében, a pályázat előkészítésében,
 • a munkaprogramok megvalósításának irányítása,
 • nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
';