Legnépszerűbb

Közérdekű adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Közszolgáltatások

 

Téglás Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 

2. Az önkormányzat feladat-, és hatásköre

3.§

(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az Mötv. valamint más törvény határozhat meg.

(2) Az önkormányzat az Mötv-ben meghatározott helyben biztosítható feladatok ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a település egész területét érintő egészséges ivóvízellátásról: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzemeltetővel kötött  közszolgáltatási szerződéssel;

b) az óvodai nevelésről: saját fenntartású intézménye, a Bárczay Anna Városi Óvoda útján;

c) az általános iskolai oktatásról és nevelésről: Közoktatási Megállapodás alapján, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásába adott intézménye, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola útján;

d) az egészségügyi alapellátásról: területi ellátási kötelezettséggel működő orvosokkal és egészségügyi ellátást biztosító gazdasági társasággal kötött feladat-ellátási szerződéssel, továbbá közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett alkalmazottakkal (védőnőkkel);

e) a szociális ellátásról: önkormányzati társulás útján fenntartott és működtetett intézmény, a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ útján;

f) a közvilágításról: üzemeltetővel kötött Közszolgáltatási szerződéssel;

g) településüzemeltetési-, valamint környezet-egészségügyi feladatok ellátásáról: saját fenntartású intézménye, a Téglási Polgármesteri Hivatal útján;

h) a köztemető fenntartásáról: a Sconto Morte Kft. üzemeltetővel kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel;

i) kulturális szolgáltatások biztosításáról és közművelődési intézmény fenntartásáról: saját fenntartású intézménye, a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény útján;

j) hulladékgazdálkodásról: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján;

k) a gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásról, valamint a bölcsődei ellátásról: az önkormányzat által fenntartott intézmény a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat útján.

 

(3) Az önkormányzat helyi közügy önálló megoldását akkor vállalja, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását és az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges anyagi, személyi, és technikai feltételek biztosítottak.

(4) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

a) a városi sporttelep fenntartásáról: a Téglás Városi Sportegyesületnek történő üzemeltetésbe adásával,

b) kedvezményes üdültetés biztosításáról: résztulajdonban lévő üdülőben az önkormányzati dolgozók és családtagjaik részére;

c) helyi lapkiadásról: a rendszeresen negyedévente, és esetenként különszámmal megjelenő "Téglási Krónika" helyi újsággal,

d) az intézményi főzőkonyhákon lakossági és dolgozói étkeztetéséről.

(5) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciószám szerinti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint az önként vállalt (többlet) feladatok tárgyában - a lakosság igényei az anyagi lehetőségek alapján - a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben, az éves költségvetésben - fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalnia a képviselő-testületnek.

(7) A képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramja tartalmazza.  A gazdasági ciklusprogramot a polgármester, az alakuló ülést követően hat hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A program végrehajtását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

 

 

 

 

 

';