Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

A bizottság feladata elsősorban a képviselő-testület munkájának elősegítése. A döntés előkészítő feladata körében a bizottságok jogosultak:

 • bármely ügyet a képviselő-testületi ülés elé terjeszteni,
 • az indítványokat a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni és ezt követően a képviselő-testület elé terjeszteni,
 • felkérhetik a polgármestert adott témakörök megvizsgálására és előkészítésére, határidő megjelölésével,
 • külső szakembereket a bizottság munkájába bevonni.

A munkatervben elfogadott napirendi pontok csak – az előterjesztés tárgya szerint illetékes – bizottsági megtárgyalást követően terjeszthetők a képviselő-testület elé.

Az előterjesztés tárgya szerint illetékes bizottság állásfoglalásával kell a képviselő-testület elé terjeszteni a rendeletek elfogadásával, -módosításával, hatályon kívül helyezésével kapcsolatos előterjesztéseket.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kell a képviselő-testület elé terjeszteni a vagyonrendelet szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket.

A polgármester az előterjesztések tartalmáról, azok képviselőknek való megküldését megelőzően egyeztet a bizottságok elnökeivel.

 

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja:

A képviselő-testület közmeghallgatással és lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.

Közmeghallgatást a képviselő-testület minden évben egy alkalommal tart.

A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

 

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

Minősített többség – a megválasztott települési képviselők több mint a felének szavazata, azaz legalább 5 szavazat – szükséges az Mötv. 50. §-ában meghatározott esetekben, továbbá:

 • a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 • városrendezési terv elfogadásához,
 • alapítvány létrehozásához,
 • hitelfelvételhez,
 • kitüntetéshez (díszpolgári cím adományozásához),
 • helyi népszavazás kiírásához.
 • amit az önkormányzat rendeletében minősített többségű elfogadáshoz köt.

A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben az Mötv. ezt lehetővé teszi. A titkos szavazást bármely képviselő kezdeményezheti, a kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A titkos szavazás szavazófülkében, urna igénybevételével történik, a szavazás számszerű eredményét és a döntést határozat formájában a testületi ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt a törvény előírja, vagy a képviselők egynegyede azt indítványozza. Ügyrendi kérdésben, valamint a bizottság létszáma és összetétele tekintetében névszerinti szavazást tartani nem lehet.

A névszerinti szavazás során az elnök felolvassa a képviselő-testület tagjainak nevét, és a jelenlévő tagok – a nevük felolvasását követően – „igen”-nel, vagy „nem”-mel, vagy „tartózkodom”-al szavaznak. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

Amennyiben az Mötv. szerint az érintett kérésére zárt ülés tartható az érintettnek – a testületi ülés kezdetéig – írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához nem járul hozzá.

A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint tartják. A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

A bizottsági ülést össze kell hívni:

 • a képviselő-testület döntése alapján,
 • a polgármester indítványára,
 • legalább 2 bizottsági tag kezdeményezésére.

Bármely képviselő javaslatot tehet valamely – a bizottság feladatkörébe tartozó – ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt az Mötv. kötelezővé teszi, illetve, ha arra lehetőséget biztosit, és az érintett ezt kéri. Döntéseiről azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.

 

A testületi szerv ülésének helye:

A képviselő-testület ülését székhelyén, a városháza tanácstermében tartja, azonban esetenként – a napirend jellegéből adódóan – az más helyszínre is összehívható. - 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.

 

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága

A testületi szerv ülései láthatóságának rendje

A testületi szerv üléseinek napirendje

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

 

';