Legnépszerűbb

A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az Mötv. valamint más törvény határozhat meg.

Az önkormányzat az Mötv-ben meghatározott helyben biztosítható feladatok ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

 • a település egész területét érintő egészséges ivóvízellátásról: az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. közérdekű üzemeltető útján;
 • az óvodai nevelésről: saját fenntartású intézménye, a Bárczay Anna Városi Óvoda útján;
 • az általános iskolai oktatásról és nevelésről: Közoktatási Megállapodás alapján, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásába adott intézménye, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola útján;
 • az egészségügyi alapellátásról: területi ellátási kötelezettséggel működő orvosokkal és egészségügyi ellátást biztosító gazdasági társasággal, valamint az Országos Mentőszolgálattal kötött feladat-ellátási szerződéssel, továbbá egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottakkal (védőnőkkel);
 • a szociális ellátásról: önkormányzati társulás útján fenntartott és működtetett intézmény, a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ útján;
 • a közvilágításról: üzemeltetővel kötött Közszolgáltatási szerződéssel;
 • településüzemeltetési-, valamint környezet-egészségügyi feladatok ellátásáról: saját fenntartású intézménye, a Téglási Polgármesteri Hivatal útján;
 • a köztemető fenntartásáról: a Sconto Morte Kft. üzemeltetővel kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel;
 • kulturális szolgáltatások biztosításáról és közművelődési intézmény fenntartásáról: saját fenntartású intézménye, a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház útján;
 • hulladékgazdálkodásról: a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés útján;
 • a gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásról, valamint a bölcsődei ellátásról: az önkormányzat által fenntartott intézmény a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat útján.

Az önkormányzat helyi közügy önálló megoldását akkor vállalja, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását és az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges anyagi, személyi és technikai feltételek biztosítottak.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:

 • városi sporttelep fenntartásáról: a Téglás Városi Sportegyesületnek történő üzemeltetésbe adásával,
 • kedvezményes üdültetés biztosításáról: a résztulajdonban lévő üdülőben az önkormányzati dolgozók és családtagjaik részére,
 • helyi lapkiadásról: a rendszeresen havonta megjelenő „Téglási Krónika” helyi újsággal,
 • az önkormányzati konyhán az iskolai gyermekétkeztetés, valamint a lakossági és dolgozói étkeztetésről.

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciószám szerinti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint az önként vállalt (többlet) feladatok tárgyában – a lakosság igényei és az anyagi lehetőségek alapján – a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben, az éves költségvetésben – fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalnia a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat gazdasági ciklusprogramja tartalmazza. A gazdasági ciklusprogramot a polgármester, az alakuló ülést követő hat hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A program végrehajtását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladat és hatásköröket az Mötv. 42. §-a határozza meg.

A képviselő-testület a polgármesterre, a jegyzőre, bizottságaira, és társulásaira hatáskört ruházhat át, és azt visszavonhatja. Az átruházott hatáskörben eljáró szervének, önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet fordulni.

A képviselő-testület átruházott hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.

30 %-al csökkentett tiszteletdíjra jogosult 12 hónapig az a képviselő, aki tárgyévben – orvos által igazolt egészségügyi ok kivételével – 5 alkalommal hiányzik a testület rendes üléseiről.

Nem jogosult tiszteletdíjra 6 hónapig az a képviselő, aki tárgyévben – orvos által igazolt egészségügyi ok kivételével – 8 alkalommal hiányzik a testület rendes üléseiről.

30 %-al csökkentett tiszteletdíjra jogosult 12 hónapig az a bizottsági tag, aki tárgyévben – orvos által igazolt egészségügyi ok kivételével – 5 alkalommal hiányzik a bizottság rendes üléseiről.

A tiszteletdíj (4)-(6) bekezdések szerinti csökkentését, megvonását a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyévet követő év január 31-ig állapítja meg. Képviselő bizottsági munkában történő mulasztása esetén a bizottsági tisztségért járó kiegészítést kell csökkenteni.

';