Irodák feladatai

 

 

Településfejlesztési-, és üzemeltetési iroda

 

 

 

 1. Településfejlesztési feladatok:
  • Gondoskodik a csapadékvíz-elvezetők-, csatornák-, közúthálózat fejlesztéseiről.
  • Ellátja közterületek létesítésével, a közutakkal, környezetvédelemmel, műemlékvédelemmel, településrendezéssel, közmű-nyilvántartással, lakás- és helyiség-gazdálkodással, vízrendezéssel, kommunális igazgatással, egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatokat.
  • Részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon‐gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában.
  • Segíti a képviselő-testület által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez szükség esetén megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe.
  • Részt vesz az önkormányzat költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez.
  • Részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében.

 

 1. Pályázati, közbeszerzési feladatok:
 • Gondoskodik az önkormányzati pályázatok előkészítéséről, a beruházások közbeszerzéseinek bonyolításáról ezen belül:
  • közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében.
  • nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat.
 • A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása, közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.

 

 1. Műszaki-, karbantartói feladatok:
 • az önkormányzati intézmények részére karbantartási, felújítási, kisebb költségigényű beruházási munkák saját kivitelezésben történő elvégzése,
 • az önkormányzati intézményeknél külső vállalkozók által végzett javítási, karbantartási és felújítási tevékenység koordinálása, irányítása és ellenőrzése,
 • a költségvetésben a képviselő-testület által elfogadott városüzemeltetési feladatok ellátása,
 • a háziorvosi rendelő, a városi tanácsadó takarítása,
 • az anyagbeszerzés és az ezzel összefüggő feladatok.

 

 1. Településüzemeltetési feladatok:
 • ellátja az önkormányzati parkok, közterületek, földterületek növényvédelmét és szakszerű gondozását,
 • köztisztasági tevékenység,
 • utak, hidak és belvízelvezető csatornák állagmegóvása, tisztítása és karbantartása,
 • önkormányzati tulajdonú épületek, építmények folyamatos állagmegóvása,
 • állategészségügyi tevékenység,

 

 1. Közmunkaprogramok szervezése megvalósítása:
 • részt vesz a közmunkaprogramok tervezésében, a pályázat előkészítésében,
 • a munkaprogramok megvalósításának irányítása,
 • nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
 • beszámolók, értékelések elkészítése.

 

 1. A településfejlesztési és - üzemeltetési Iroda vezetője a 14. pontban foglaltakon kívül:
 • koordinálja, összehangolja a karbantartási munkákat, elosztja a napi feladatokat,
 • szervezi, ellenőrzi a városüzemeltetési területre vonatkozó munka szakszerű végrehajtását,
 • irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott csoportvezetők, dolgozók munkáját,
 • megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépjárművek szakszerű-, gazdaságos üzemeltetését, gondoskodik azok megelőző karbantartásáról, javításukról,
 • ellenőrzi a gépjármű-üzemeltetés műszaki, gazdasági feltételeit,
 • folyamatos kapcsolatot tart az elvégezni kért munka megrendelőjével,
 • ellenőrzi a munkavédelmi rendszabályok betartását, a munkavédelmi eszközök használatát, a dolgozók munkaképes állapotát,
 • elkészíti és elkészítteti a hivatal, valamint az intézmények műszaki szabályzatait,
 • munkájáról rendszeresen beszámol a jegyzőnek és a polgármesternek.

 

 

';