Irodák feladatai


Pénzügyi iroda

 

 

 1. Ellátja az Önkormányzati költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, költségvetési tervezést, könyvvitelt, számvitelt, költségvetési támogatások igénylését, elszámolását.
 2. Ellátja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, vagyonnyilvántartás vezetését, a közbeszerzési eljárások pénzügyi lebonyolítását.
 3. Ellátja a közigazgatási ügyekben megállapított pénzbeli ellátásokkal összefüggő pénzügyi végrehajtást (kifizetést, átutalást, elszámolást).
 4. Ellátja a beruházások tervezését, bonyolítását, ezzel összefüggően cél-, címzett és egyéb támogatásokra pályázatok készítésével kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik az Önkormányzat és szervei, intézményei gazdálkodásának belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről, annak biztosításáról.
 5. Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását és ellátja azok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
 6. Ellátja az intézmény‐finanszírozási feladatokat.
 7. Gondoskodik az önkormányzati gazdálkodás belső ellenőrzésének koordinációjáról.
 8. Ellátja a jegyzőnek címzett I. fokú adóhatósági feladatokat, Adó‐ és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki. Adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki, alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket.
 9. Biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési‐, bevallási‐, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
 10. Feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás‐bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait.
 11. Ellenőrzi az adóbefizetések teljesítését, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlékmentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra. A végrehajtási eljárás során foganatosítja a végrehajtási cselekményeket.
 12. Intézi a más adóhatóságoktól érkezett megkereséseket, és az adóztatással összefüggő beadványokat.
 13. Elkészíti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésről szóló rendelettervezetet, a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepciók) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információval és határidőben.
 14. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
 15. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal a számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatokat.
 16. Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. Naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást.
 17. Kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit
 18. Gondoskodik a közmunkaprogramokkal kapcsolatos költségek nyilvántartásáról, elkészíti a közmunkaprogramok pénzügyi elszámolásait.
 19. Gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki.
 20. Nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket.
 21. Gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki‐ és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása).
 22. Gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról.
 23. Elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről.
 24. Ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatását.
';