Irodák feladatai


Pénzügyi- és településüzemeltetési iroda

Pénzügyi-, gazdálkodási feladatai:

 1. Ellátja az Önkormányzati költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, költségvetési tervezést, könyvvitelt, számvitelt, költségvetési támogatások igénylését, elszámolását.
 2. Ellátja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, vagyonnyilvántartás vezetését, a közbeszerzési eljárások pénzügyi lebonyolítását.
 3. Ellátja a közigazgatási ügyekben megállapított pénzbeli ellátásokkal összefüggő pénzügyi végrehajtást (kifizetést, átutalást, elszámolást).
 4. Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását és ellátja azok pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
 5. Ellátja az intézményfinanszírozási feladatokat.
 6. Elkészíti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésről szóló rendelettervezetet, a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepciók) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információval és határidőben.
 7. Az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
 8. Elkészíti a Polgármesteri Hivatal a számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatokat.
 9. Gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről. Naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást.
 10. Kezeli az önkormányzat pénzforgalmi számláit
 11. Gondoskodik a közmunkaprogramokkal kapcsolatos költségek nyilvántartásáról, elkészíti a közmunkaprogramok pénzügyi elszámolásait.
 12. Gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Ellátja a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, számlákat bocsát ki.
 13. Nyilvántartja a kölcsönök állományát, a törlesztéseket.
 14. Gondoskodik a házi pénztár üzemeltetéséről (szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, őrzése, pénztári ki és befizetések lebonyolítása, előlegek nyilvántartása).
 15. Gondoskodik a beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, a pénzforgalmi jelentések, mérlegek, zárszámadások, beszámolók elkészítéséről, a pénzmaradvány megállapításáról, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások biztosításáról.
 16. Elkészíti az ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallásokat, gondoskodik az adók befizetéséről, visszaigényléséről.
 17. Elkészíti a társadalmi szervezetek támogatási szerződéseit, nyilvántartja az elszámolásokat.

Településüzemeltetési és közétkeztetési feladatai:

 1. Ellátja a műszaki, karbantartói feladatokat az alábbiak szerint:
 • az önkormányzati intézmények részére karbantartási, felújítási, kisebb költségigényű beruházási munkák saját kivitelezésben történő elvégzése,
 • az önkormányzati intézményeknél külső vállalkozók által végzett javítási, karbantartási és felújítási tevékenység koordinálása, irányítása és ellenőrzése,
 • a költségvetésben a képviselő-testület által elfogadott városüzemeltetési feladatok ellátása,
 • a háziorvosi rendelő, a városi tanácsadó takarítása,
 • az anyagbeszerzés és az ezzel összefüggő feladatok.
 1. Ellátja a településüzemeltetési feladatokat az alábbiak szerint:
 • ellátja az önkormányzati parkok, közterületek, földterületek növényvédelmét és szakszerű gondozását,
 • köztisztasági tevékenység,
 • utak, hidak és belvízelvezető csatornák állagmegóvása, tisztítása és karbantartása,
 • önkormányzati tulajdonú épületek, építmények folyamatos állagmegóvása,
 • állategészségügyi tevékenység,
 • ebrendészeti telep működtetése.
 1. Közmunkaprogramok szervezése megvalósítása:
 • részt vesz a közmunkaprogramok tervezésében, a pályázat előkészítésében,
 • a munkaprogramok megvalósításának irányítása,
 • nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
 • beszámolók, értékelések elkészítése.
 1. Közterületek rendjének biztosítása:
 • közutak, táblák-, növényzet-, és földutak állapotát figyelemmel kíséri, szükség esetén intézkedik a karbantartásukról-, pótlásukról;
 • engedély nélkül lerakott hulladékokat feltárja, gondoskodik azok felszámolásáról.
 1. Ellátja a közétkeztetési feladatokat az alábbiak szerint:
 • a főző és tálalókonyhák előírások szerinti működtetése,
 • élelmiszer beszerzés és raktározás,
 • konyhai kiszolgáló és előkészítő tevékenység ellátása,
 • ételkiszállítás,
 • étkeztetés.
 1. Ellátja a mosodai szolgáltatást.
 2. Ellátja a városi rendezvények vendéglátói feladatait.
 3. Üzemelteti és kiadja a – másnak át nem adott – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
';