PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás - erdőrészleten lévő faállomány értékesítése


Ügyiratszám: PH/1558-2/2023.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Téglás Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete, valamint Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (II.23.) határozata alapján, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Téglás Város Önkormányzata

4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.

 

2.) A pályázat célja:  A Téglás 0211/11 helyrajzi számú, erdő megnevezésű, 10 ha 8694 m2 területnagyságú, Téglás Város Önkormányzata 9270/12128-ad és további négy tulajdonostárs összesen 2858/12128-ad tulajdonában lévő földrészleten elhelyezkedő, 9,38 ha területű, Téglás 63 A erdészeti azonosítóval nyilvántartott erdőrészleten lévő faállomány értékesítése. Az erdőterv szerint, az erdőrészletről várhatóan 1.163 m3 akácfa termelhető ki.

 

A kiíró felhívja a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy a fenti erdőrészlet természeti állapotáról a helyszínen tájékozódjanak!

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya HB/15-ERD/22450-2/2022. számú, 2022. december 19-én kelt határozatával engedélyezte a Téglás 63 A megnevezésű, 9,38 ha területnagyságú erdő tarvágását és az erdőfelújítást természetes sarjaztatással.

 

3.) A pályázat jellege: Nyilvános pályázat

 

4.) A legkisebb ajánlható vételár: nettó 16.500.000.- Ft+ÁFA, azaz nettó Tizenhatmillió ötszázezer forint plusz ÁFA.

 

A pályázó által ajánlott vételár összegét úgy kell megadni, hogy az 1. pont szerinti erdőrészleten lévő faállomány tarvágása, a kivágott fa darabolása és összerakása, a rakodás és szállítás, valamint a területről a gallyfa és egyéb fahulladék elszállítása, a terület letakarítása és a terület újra erdősítése érdekében a terület megszaggatása a pályázó feladatát képezi azzal, hogy ezek költségének viselése a pályázót terheli.

 

A fenti munkák elvégzését úgy kell ütemezni, hogy a terület megszaggatása - az önkormányzat által biztosított irányító személy felügyelete mellett - legkésőbb 2023. április 30 napjáig megtörténjen.

 

Az ajánlatban azt az árat kell feltüntetni, amelyet a pályázó - a fenti költségei levonásával - a kitermelt fa vételáraként az önkormányzatnak kifizet.

 

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: A pályázatot a Téglási Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) munkanapokon munkaidőben, legkésőbb 2023. március 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

 

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat személyesen, zárt borítékban az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat Téglás 63 A erdőrészlet”

 

7.) Az ajánlatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának alapja, az ajánlott vételár nagysága. A pályázatok elbírálásáról - azok beérkezését követő 5 napon belül - Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Azonos összegű legmagasabb ajánlat esetén sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes személye.

 

8.) Részajánlat tételének kizárása:

A pályázati felhívás 2. pontjában szereplő erdőrészleten lévő famennyiség kitermelésére és megvételére csak egyben nyújtható be pályázat, nincs lehetőség csak a kitermelésre, illetve csak a megvételre vonatkozó pályázat benyújtására.

 

9.) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét, lakcímét, amennyiben nem természetes személyként nyújtja be a pályázatot: székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, aláírási címpéldányát vagy annak egyszerű másolatát,
 2. amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül,
 3. a pályázati feltételek elfogadására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot,
 4. az ajánlattevő ajánlatát a vételár összegére,
 5. az ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül, Téglás Város Önkormányzatának 60600156-11038119 számú számlájára átutalja,
 6. az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
 7. a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

 

10.) Az ajánlatok bontásának módja és időpontja:

Az ajánlatok bontására 2023. március 13. napján 12.10 órakor kerül sor a Téglási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

12.) Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel feltétele a legkisebb ajánlható nettó vételár 10 %-ának megfelelő összegű, 1.650.000.- Ft, azaz Egymillió hatszázötvenezer forint pályázati biztosíték befizetése a pályázat benyújtását megelőzően, Téglás Város Önkormányzatának 60600156-11038119 számú számlájára.

Nyertes ajánlat esetén a pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámításra, nem nyertes pályázó esetében 5 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

Amennyiben az adásvételi szerződés - a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő ok miatt - a pályázat elbírálásáról szóló értesítést követő 10 napon belül nem kerül megkötésre, a pályázati biztosítékot elveszíti.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték abban az esetben sem, amikor a pályázó pályázatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja.

 

13.) Egyéb információk:

 1. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
 2. Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem ad lehetőséget.
 3. A pályázó a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát.
 4. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.
 5. A nyertes pályázó feladata az adásvételi szerződés aláírásra való előkészítése, a pályázat elbírálását követő 10 napon belül. 
 6. A kitermelés azt követően kezdhető meg, miután a vételár összege a kiíró számlájára átutalásra került.
 7. A pályázati kiírás 2023. február 24. napján a Téglási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (teglas.hu) kerül meghirdetésre.

 

 

Téglás, 2023. február 24.

 

 Szabó Csaba s.k.

   polgármester

Ajánlattételi lap

';