PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Téglás Város közigazgatási területén

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.


 

A pályázat célja: Téglás Város közigazgatási területén a lakossági szippantott szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátása.

A közszolgáltatással érintett ingatlanok száma: 200 db

A közszolgáltatással érintett ingatlanok átlagos éves vízfogyasztása: 2500 m3

A szippantott szennyvíz várható éves mennyisége: 500 m3

A közszolgáltatás végzésének időtartama: 2023. január 1 – 2027. december 31.

 

A szippantott szennyvíz ártalmatlanításának helye: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., mint kijelölt közérdekű üzemeltető által működtetett Hajdúhadházi Szennyvíztisztító Telep fogadó műtárgyában kell elhelyezni (4242 Hajdúhadház, külterület 0311. hrsz.) .

Szennyvízszippantás díja (ÁFA nélkül): 7.163,- Ft/forduló, legfeljebb 4,7 m3 szennyvíz elszállításával, mely díjtételben a kiszállás díja 4.625,-Ft, az ártalmatlanítás díja 540,-Ft/m3.

 

A közszolgáltató feladata: Téglás közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében a kötelezően igénybe veendő települési kommunális folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése a kijelölt leürítő helyen közszolgáltatásként.

 

Elvárások: Az ajánlattevő köteles a szolgáltatást a – bejelentéstől számított 24 órán belül, az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. A szennyvízszállítást kizárólag erre a célra készített, zárt rendszerű, az érvényes jogszabályoknak megfelelő járművel végezheti. E szállítóeszközt közterületen nem tárolhatja, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni. A szállítójármű tisztításának feltételeit a vonatkozó jogszabályok alapján köteles biztosítani. A szolgáltató vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályokban rögzített működési feltételekkel. Köteles a szállított szennyvíz eredetére vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni. Rendelkeznie kell ügyeleti feladatokat ellátó személlyel, illetve mobiltelefonnal, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. Köteles évi egy alkalommal a lakosságtól begyűjtött folyékony hulladék összes mennyiségéről adatot szolgáltatni az Önkormányzat részére.  A szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal köteles ellátni.

 

Pályázók köre: Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, akik szippantott szennyvíz gyűjtésére és szállítására vonatkozóan rendelkeznek a jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó személyes adatait, elérhetőségeit.
  • A szippantott szennyvíz gyűjtési- és szállítási tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedély másolatát.
  • A szolgáltatás ellátásához alkalmazni kívánt jármű típusát, kapacitását. 
  • A szállító jármű tárolására, tisztítására és karbantartására alkalmas hatóságilag engedélyezett telephely megnevezését, adatait, a hatósági engedély másolatát.
  • Nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett szakemberrel végzi a tevékenységet.
  • A közszolgáltatás ellátásának vállalt díját, mely lehet havi átalánydíj, vagy egy illetve kéttényezős díjtétel. A vállalt díjtétel meghatározásánál figyelemmel kell lenni a díjtétel meghatározás jogszabályi előírásaira.

 

A pályázat kiíró önkormányzat fenntartja a jogot, hogy aránytalanul magas díjtétel meghatározása esetén a beadott pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, és a díjmeghatározásban további tárgyalásokat folytasson.

 

Pályázat kihirdetésének napja:               2022. november 17.

Pályázat benyújtásának határideje:        2022. december 2.

Elbírálás időpontja:                                 2022. december 15.

 

Benyújtás helye: Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth u. 61.)

 

Téglás Város Önkormányzata

';