Óvodapedagógus állás

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

4243 Téglás, Kossuth u. 72/a.

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 326/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • Adatvédelmi nyilatkozat, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veresné Hevesi Zsuzsánna nyújt, a 20/251-8703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/008/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Veresné Hevesi Zsuzsánna részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását követően postai vagy elektronikus úton történő kiértesítés

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.teglas.hu - 2022. június 13.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

';