Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat
Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.17-2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Fényes utca 9-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó kisgyermeknevelő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelete szerint előírt szakképesítés,

magyar állampolgárság,

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okirat,

büntetlen előélet

erkölcsi bizonyítvány,

nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró -ok vele szemben nem áll fenn.

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésbe szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06/52 583-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton csaladsegito@teglas.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: teglas.hu honlapon - 2021. április 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

';