Pályázat - Kulturális Intézményvezető

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Téglás Város Önkormányzata a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § - 6. § rendelkezései alapján pályázatot hirdet az irányítói jogkörébe tartozó, integrált kulturális intézményként működő, Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 66.) igazgatói beosztásának betöltésére.


 

A munkaviszony létesítésére, tartalmára, megszüntetésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak az irányadók.

 

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

 

Az intézmény alapító okirat szerinti alaptevékenysége:

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55–56. §-a, 65. §-a és 76. § (2) bekezdése alapján: Könyvári látogatást biztosít, biztosítja a kijelölt gyűjteményrészek helyben-használatát, az állományfeltáró eszközök használatát, információt nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez. Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek-, és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

Az igazgató feladatai:

1. Személyében felelős az intézmény valamennyi tagegységének tevékenységéért, vagyonáért, folyamatos működéséért.

2. Felelős az intézmény munkájára vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások, határozatok végrehajtásáért.

3. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, a szakmai irányító szerv (Méliusz Juhász Péter Könyvtár) és más intézmények, szervezetek előtt.

4. Gondoskodik az intézmény szabályzatainak, a dolgozók munkaköri leírásának, egyéb dokumentációinak elkészítéséről, aktualizálásáról.

5. Felelősséggel tartozik az intézmény költségvetési keretének betartásáért, felhasználásáért.

6. Munkáltató jogokat gyakorol az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában.

7. Feladata könyvtárszakmai vonatkozásban az állományalakító munka: új könyvek beszerzése, beleltározása, gyarapítási ütemterv készítése, állományellenőrzés, selejtezés, a hagyományos, ill.- elektronikus állományépítés.

8. Kapcsolatot tart fent a településen működő társintézményekkel (iskola, óvoda stb.), tájékoztatja azokat a könyvtár, illetve az intézményegységek tevékenységéről, programjairól.

9. Rendezvényeket szervez, tart az intézmény tagegységeiben, továbbá közreműködik, segít a városi rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

10. Felelős a könyvtári nyilvántartások: munkanapló, leltárkönyvek, beiratkozási napló pontos és naprakész vezetéséért.

11. Elkészíti a jelentéseket, éves beszámolókat, munkaterveket, statisztikákat.

12. Biztosítja az intézmény tagegységeiben (könyvtár, mozi, kiállító terem, rendezvényterem) a működéshez szükséges (anyagi, tárgyi, személyi) feltételeket.

13. Felelős az intézmény nyitvatartási idejének pontos betartásáért.

14. Szükség esetén helyettesíti az intézmény munkatársait hivatalos távollétük ideje alatt.

 

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya:

Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

 

Próbaidő:

A munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony kezdő időpontja: 2021. május 1.

A munkaviszony befejező időpontja: 2026. április 30.

 

A javadalmazás, illetve annak megállapítása

Az igazgató havi munkabére egy összegben, 350.000-450.000 Ft között kerül megállapításra.

A javadalmazás mértékéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: a munkáltatói jogkör gyakorlója) dönt.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

1. A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.

 

Az igazgatói munkakör betöltéséhez a Rendelet 1. melléklet 4., vagy 9. pontjában meghatározott feltételek közül legalább az egyik pont B-C-D-E. oszlopaiban meghatározott feltételeknek kell megfelelni, az alábbiak szerint:

 

 

 

A

B

C

D

E

1.

intézmény-

típus

elvárt

végzettség

elvárt idegennyelv-ismeret

elvárt szakmai és vezetői gyakorlat

elvárt tudományos tevékenység

4.

Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret

végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább

ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

 

 

 

 

-

 

9.

Közművelő-dési intézmény

felsőfokú

végzettség és

közművelő-

dési szakkép-

zettség

vagy nem szakirányú

felsőfokú végzettség

és felsőfokú szakirányú szakképesítés


 

 

 

 

-

végzettségének

szakképzettségének, vagy szakvizsgájának

és egyben az intézmény

alaptevékenységének

megfelelő feladatkörben

legalább ötéves szakmai

gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

 

2. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlás vagy letelepedés.

 

3. Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

 

4. Cselekvőképesség.

 

5. Büntetlen előélet és nem áll fenn közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás.

 

6. A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése.

Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

 

7. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • kulturális rendezvények szervezésében való gyakorlat,
 • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban, kiadványszerkesztésben való jártasság,
 • közművelődési intézmény működtetésében szerzett tapasztalat.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • részletes szakmai és vezetési programját, valamint
 • a munkakör betöltésének feltételeit igazoló dokumentumokat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a Rendelet 1. mellékletének 4., vagy 9. pontja B-C-D-E. oszlopaiban meghatározott feltételeket igazoló dokumentumok másolatát, melyek eredeti példányait a pályázó a szakmai bizottság ülésének kezdetét megelőzően a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének köteles bemutatni,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
 • az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség esetében nem áll fenn,
 • a pályázatot az arra jogosult testületek zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalják,
 • a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a benyújtott dokumentumok hitelesek,
 • vezetői megbízás esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

 

A pályázati felhívás közzététele:

A pályázati felhívás közzétételére a Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ, valamint Téglás Város Önkormányzatának honlapján kerül sor. A közzététel napjának a Téglás Város Önkormányzat honlapján való megjelenést kell tekinteni.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Benyújtási határidő: 2021. március 12.

 

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói beosztásának ellátására” megjelöléssel, Téglás Város Polgármesterének címezve, személyesen vagy postai úton a 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61. címre lehet benyújtani. A postai úton továbbított pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, amennyiben a postára adás napja nem későbbi, mint a pályázat benyújtási határideje.

Személyes leadásra a Téglási Polgármesteri Hivatal Titkárságán hivatali időben van lehetőség.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – szakmai bizottság hallgatja meg.

Az érvényes pályázatot benyújtó személyek a szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje várhatóan: 2021. április 30.

 

A pályázat kiírója a pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, új, módosított kiírást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Szabó Csaba polgármestertől, vagy Szilágyi József László jegyzőtől kérhető az 52/384-312 telefonszámon, vagy a teglasph@teglas.hu e-mail címen.

 

Téglás, 2021. január 22.

 

Szabó Csaba

polgármester

';