KIADÓ ALBÉRLET!

Kiadó
a
 Téglás, Kossuth Lajos utca 65. szám
alatti lakóház.


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Téglás Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 22/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete, valamint a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2006. (III. 29.) rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Téglás Város Önkormányzatának Polgármestere

4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.

 

2.) A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú lakóingatlan hasznosítása bérbeadás útján

 

3.) A pályázat jellege: A pályázat nyilvános

 

4.) A pályázat tárgya:

Ingatlan címe

 

Rendeltetése, területe, komfortfokozata

Bérbeadás időtartama

 

Havi nettó bérleti díj

 

4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 65.

 

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

telek: 1385 m2

lakóépület: 91 m2

komfortfokozata: komfortos

2021. március 1-től - 2022. február 28-ig

 

81.900.- Ft

A kiíró felhívja a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy a bérbeadásra tervezett ingatlan természeti állapotáról a helyszínen tájékozódjanak, az ingatlan megtekintésének időpontját munkanapokon, hivatali munkaidőben a Téglási Polgármesteri Hivatal Titkárságán, az 52/384 – 312 telefonszámon lehet egyeztetni vagy Veres Miklós pénzügyi vezetőnél a 0620/439-3780-as telefonszámon.

 

5.) A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatot a Téglási Polgármesteri Hivatal Titkárságán (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) hivatali munkaidőben, legkésőbb 2021. február 15. napján 15.00 óráig lehet benyújtani.

 

6.) A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani, a pályázat minden oldalát alá kell írni. A borítékon fel kell tüntetni: „Lakóingatlan bérbevétele.”

 

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának alapja a 4. pontban szereplő bérleti díj fizetésének vállalása. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjak összegét, annak megfizetése a bérlőt terheli.

 

Amennyiben több érvényes ajánlat érkezik, az az ajánlat kerül elfogadásra, amelyben a pályázó a bérleti szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a legtöbb havi bérleti díj egy összegben történő befizetését vállalja. Azonos tartalmú ajánlatok esetén sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes pályázó.

 

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetővé, hogy a pályázó az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.

 

9.) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, szervezet esetén székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, aláírási címpéldányát vagy annak egyszerű másolatát,
 • a pályázati feltételek elfogadására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot,
 • az ajánlattevő ajánlatát a bérleti díj összegére és a 7. pont szerinti több havi bérleti díj befizetésének mértékére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy a bérleti szerződést a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül aláírja,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
 • a két havi bérleti díj összegének megfelelő kaució befizetéséről szóló igazolást.

 

10.) A pályázatok nyilvános bontásának módja és időpontja:

A pályázatok bontására 2021. február 15. napján 15.10 órakor kerül sor a Téglási Polgármesteri Hivatal nagytermében.

 

11.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

12.) Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel feltétele 163.800.- Ft pályázati biztosíték befizetése a pályázat benyújtását megelőzően Téglás Város Önkormányzat 60600156-11038119 számú számlájára.

Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosíték kaucióként az önkormányzat számláján marad, nem nyertes pályázó esetében 5 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bérleti szerződést a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza a pályázati biztosíték abban az esetben sem, amikor a pályázó pályázatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja.

 

13.) Egyéb információ:

 1. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.
 2. Hiánypótlásra a pályázat kiírója nem ad lehetőséget.
 3. A pályázó a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát.
 4. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.
 5. A bérleti szerződés tervezetének elkészítéséről a kiíró gondoskodik.
 6. A bérleti szerződés egy év határozott időre kerül megkötésre.
 7. A pályázati kiírás 2021. január 25. napján a Téglási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (téglás.hu) kerül meghirdetésre.

 

Téglás, 2021. január 25.

 

  Szabó Csaba

  polgármester

';