Pályázati felhívás belső ellenőrzési feladatok ellátására

Pályázati felhívás
Téglás Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján
pályázatot hirdet
az Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatainak ellátásáraPályázati feltételek:
 A pályázaton azok a belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (cégek) vehetnek részt, akik, illetve amelyeknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában foglalt követelményeknek.
 Természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén büntetlen előélet.
 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok hiánya.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Okleveles könyvvizsgálói szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó neve, adatai, elérhetősége.
 Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát. A belső ellenőr cég részéről kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést elvégző természetes személy neve és adatai.
 A belső ellenőr cég pályázó tevékenységének rövid szakmai bemutatása, illetőleg természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.
 A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 Az államháztartásért felelős miniszternek az Áht. 70.§ (4) bekezdése szerinti engedélyének másolata, vagy az annak meglétéről kiadott igazolás.
 Referenciaigazolás, az államháztartás önkormányzati alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy szakmai gyakorlatának igazolása.
 A természetes személy pályázó, vagy a belső ellenőr cég részéről megnevezett, belső ellenőrzést elvégző természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 A belső ellenőrzési díj mértékének és a fizetési feltételeknek a meghatározása.
 A pályázó nyilatkozata a személyes kapcsolattartás módjáról.
 A pályázó által készített szerződéstervezet.
A pályázó feladatai:
 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása
 Az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás
 Közreműködik a Téglási Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, illetve az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladatai végrehajtásának ellenőrzésében.
A megbízás időtartama: Határozatlan idejű, Ptk. 6:278. § (1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondás, valamint 30 napos felmondási idővel történő rendes felmondás kikötésével.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 15.
A pályázat elbírálási határideje: 2020. június 30.
Szerződéskötés és a tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. július 1.
A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat Téglás Város Önkormányzatának (4243 Téglás, Kossuth u. 61.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Téglási Polgármesteri Hivatal titkárságán. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Pályázat belső ellenőrzési feladatok ellátására”. Határidőben benyújtott pályázatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12 óráig a Téglási Polgármesteri Hivatalba beérkezett.
A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Szilágyi József László jegyző (52/384-312).
A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


Téglás, 2020. 05. 08.


Téglás Város Önkormányzata


Szilágyi József László s.k.                 Szabó Csaba s.k.
       jegyző                                                polgármester

';