Közlemény - Engedélykötelezettségről

K Ö Z L E M É N Y

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről,

valamint az ellenőrzött bejelentésről


A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló - 2020. május 18. napján hatályba lépő - 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a Kormány az ügyintéző-ügyfél találkozások számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit.

 

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

 • az anyakönyvi engedélyezésre,
 • a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
 • adóigazgatási eljárásra,
 • fakivágás engedélyezésére,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Ennek megfelelően ellenőrzött bejelentés szükséges:

 • kereskedelmi működési engedély,
 • telepengedély,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,
 • jegyző engedélyéhez kötött kutak, valamint az azokhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezése,
 • az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

 

Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül - szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül - közölt értesítést követően gyakorolható.

Az értesítést elektronikus úton, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

 

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg az alábbi módok valamelyikén:

 • ügyfélkapu,
 • elektronikus űrlap,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
 • e-mail.

A Téglási Polgármesteri Hivatalban a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a

 

bejelentes@teglas.hu

 

e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

Ha jogszabály a kérelem kizárólag elektronikus űrlap formátumban történő benyújtását teszi lehetővé, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

 

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia, valamint ahhoz csatolni kell annak jogszabályban meghatározott mellékleteit. Kivételt képeznek ez alól azok a dokumentumok, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet miatt az ügyfélre nézve aránytalan terhet róna.

A nem csatolt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozni kell és meg kell jelölni azokat a körülményeket is, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

 

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

 

Téglás, 2020. május 15.

                                       Szilágyi József László
                                            jegyző

';