Közlemény

Óvodai beiratkozásról 2020/2021-es nevelési évre


Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglás Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20.§ alapján – tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről az alábbiak szerint:

 

A beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre történik ONLINE módon.
 

A beiratkozás időpontja: 2020. április 21–ig kérjük küldje el a Téglás Város Honlapjáról letölthető jelentkezési lapot kitöltve, az óvoda email címére: ovoda@teglas.hu
 

A beiratkozási dokumentum megtalálható: https://teglas.hu/hirek/


A beiratkozáshoz a jelentkezési lapon túl, a következő dokumentumokat lefényképezve kérjük szintén küldje el az óvoda email címére:

 

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek TAJ kártyája

 

A Rendelet 20. § (1b) bekezdése szerint, az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatal (továbbiakban: hivatal) figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A (2) bekezdés értelmében, a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.


Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.


A felvételről meghozott döntésről 2020. május 20-ig írásban értesítjük a szülőket.
 

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

 

Téglás, 2020. március 25.

Szabó Csaba

polgármester s.k.

';