Pályázat óvodavezető állás betöltésére

Téglás Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bárczay Anna Városi Óvoda
óvodapedagógus
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év - 2020. 07. 01-től 2025. 06. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkáltatói jogkör gyakorlója. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a nevelőmunka irányításáért, ellenőrzéséért, a nevelőtestület vezetéséért, intézményi szabályzatok elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi
 • pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • kiemelkedő szakmai tevékenység

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat
 • valamely EU nyelv tárgyalóképes ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy a megigényléséről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezik a pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához,
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt, a +36 52 384-312 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Téglás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/461/2020, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. áprilisi ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  a kormányzat elektronikus állásportálja
 •  Téglás város honlapja (www.teglas.hu)

 

 

 

';