Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ alapján az alábbiak szerint.

A beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre történik.

A beiratkozás időpontja: 2019. április 23-24. 8.00-14.00 óráig

Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a, óvodavezetői iroda


A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
 - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 - a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 - a gyermek TAJ kártyája
 - a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
 - a gyermek oltási kiskönyve (bemutatásra)

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény értesíti a település jegyzőjét.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.teglas.hu oldalról.

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.

Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.

A felvételről meghozott döntésről 2019. május 18-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.


Téglás, 2019. március 7.    

                                                                                      

Czibere Béla polgármester

';