Tájékoztatás a kutak vízjogi fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie.


Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül és 500 m3/év víz igénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

– nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

 

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele:

– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

– a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

A kérelem benyújtható: Téglás Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda (4243 Téglás, Kossuth u. 61.) 7. számú irodájában.

A kérelem nyomtatvány letölthető Téglás város honlapján vagy az alábbi elérhetőségről:
Kérelem és műszaki dokumentáció a 2018. január 01. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyéhez

 

Kutak esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkút fúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfeleléssel, jogosultsággal rendelkező kútfúró a helyszínen felméri a kút műszaki állapotát.

Ezt követően a kút műszaki jellemzőit, annak adatait, a helyszíni felmérés alapján (mint pl. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, szűrőzött szakasz adatai, annak mélysége) felvezeti a kút fennmaradási engedélyezési kérelmére.

Továbbiakban a kérelmező és a jogosult kútfúró - szakértő - aláírásukkal kinyilatkozzák, hogy a kútra vonatkozó fennmaradási engedélyezési kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kutak fennmaradási engedélyezése ügyében a megfelelő jogosultsággal rendelkező kútfúrók közül Nyíri István (Tel.:06-20/352-9114, 06-30/368-9838), Gábor László (Tel.: 06-70/273-5277) is felkereshető. Természetesen a kutak engedélyezése tárgyában más - megfelelő jogosultsággal rendelkező - szakember megkeresése is lehetséges. 

 

Téglás, 2019. február 22.

        

                                                                                                          Dr. Gál György

                                                                                                                  jegyző         

';