Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. június 20-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 20-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


•    A képviselők elfogadták Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
•    Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta Asztalos János alezredes, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját Téglás város közrend- és közbiztonság helyzetéről. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a Rendőrkapitányság munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok bűnmegelőzésével kapcsolatos, valamint a téglási közrend- és közbiztonság megteremtését megcélzó feladatok végrehajtására, melyben jelentős segítségükre van Téglás Város Polgárőr Szervezete is.
•    A Képviselő-testület módosította a 2017. évi költségvetési rendeletet, és döntött Téglás Város új Településképi rendeletének meghozataláról.
•    A képviselők elfogadták Téglás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatot követő évekre vonatkozó kiegészítésekkel történt módosítását.
•    A Képviselő-testület elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a város gyermekvédelmi rendszeréről készült átfogó értékelést.
•    A Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a testület alaposnak és az önértékelési kézikönyv előírásainak megfelelő, korszerű formátumúnak ítélte. Az intézményben dolgozók szakmai felkészültségét, az óvoda szakmai tevékenységét kimagaslónak, a sokszínű programok és a kimagasló pályázati eredmények kapcsán példaértékűnek ítélte meg a Képviselő-testület.
•    Ezt követően a képviselő-testület elfogadta a Bárczay Anna Városi Óvoda 2017/2018. tanévi óvodai munkatervéhez készített fenntartói javaslatot.
•    Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a fenntartói döntéssel, mely szerint 2017. augusztus 16-tól újabb 5 évre Szilágyiné Bodnár Erzsébet kerüljön kinevezésre a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói posztjára. A testület gratulált, és további sikeres munkát kívánt az intézményvezetőnek. Ezzel egyidejűleg a testület kinyilatkozta, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal 2012. május 30-án – az általános iskola fenntartásba adásáról – kötött közoktatási megállapodást nem kívánja felmondani, mivel a fenntartó a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését a közoktatási megállapodásban rögzítettek teljes körű betartásával a Képviselő-testület teljes megelégedésével végzi.
•    A  képviselő-testület döntött arról, hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra meghirdetett pályázaton a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény épületeiben berendezési tárgyak, eszközök beszerzése céljából részt kíván venni, a pályázatot bruttó 1.000.000,- Ft összköltségű költségvetéssel be kívánja nyújtani, az ehhez szükséges 100 000 Ft összegű önerőt nyertes pályázat esetén a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
•    A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítását.
•    A Képviselő-testület a települési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Fényes – Akácos – Tóalj – Nádas – Malom - Liget – Iskola utcák által határolt tömböt.
•    A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a törvényben foglalt jogkörében eljárva kezdeményezi a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2014. június hó 30-án kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. szeptember 30.-i hatállyal, a jogszabályi feltételek megváltozása miatt. Ennek eredménytelensége esetén 2017. december 31-ei hatállyal felmondja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, tekintettel arra, hogy a közszolgáltató már nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályi feltételekkel
•    A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.
•    Ezt követően a testület zárt üléssel folytatta munkáját.

                                                                         
                                                                                                                       Dr. Gál György jegyző

';