Közlemény óvodai beiratkozásról

Téglás Város Önkormányzata tájékoztatja a szülőket a fenntartásában lévő Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről a hatályos 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.A beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre történik.
A beiratkozás időpontja:  2017. április 26-28. 8.00-14.00 óráig
Helye:           Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth u. 72/a,
                       óvodavezetői iroda
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek orvosi igazolása arról, hogy közösségbe járhat
a gyermek oltási kiskönyve
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az intézmény értesíti a település jegyzőjét.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak szerint.
Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe.
A felvételről meghozott döntésről 2017. május 22-ig írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz.
 
Téglás, 2017. március 14.

 

                                                                                                       Dr. Gál György jegyző
 

 

https://teglas.hu/file/hirek/58c7f95836b5c/ovodai_felvetel_iranti_kerelem2017.doc

 

 

';