Felhívás civil szervezetek részére

Téglás Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

A pályázat célja:    Tevékenységüket Téglás város polgárainak érdekében végző civil szervezetek támogatása. 


Pályázat benyújtásának feltételei:
a)    A civil szervezet kérelmezőt, illetve pályázót a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi.
b)    A kérelmező, illetve pályázó közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete és működése pártoktól független.
c)    A kérelmező, illetve pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt. 
d)    A kérelmezőnek, illetve pályázónak a helyi és állami adóhatósággal szemben fennálló lejárt határidejű tartozása nem lehet. 

A pályázatot Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott pályázati adatlapon kell benyújtani.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a) a szervezet létesítő okiratának másolata,
b) a szervezet bírósági bejegyzésének másolata,
c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,
d) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,
e) köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás,
f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
g) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a Képviselő-testülethez címezve kell benyújtani 2017. március 14. /kedd/  16.00 óráig személyesen a Polgármesteri Hivatalban (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.), vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

HIÁNYPÓTLÁSRA LEHETŐSÉG NINCS!

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül:
a) a szervezet a város rendezvényein, illetve a város képviseletében milyen formában vesz részt,
b) a civil szervezet taglétszáma,
c) a rendezvények száma, programja,
d) a résztvevők-, érintettek száma,
e) a megvalósításba bevont önerő mértéke.

A beérkezett pályázatokról és a megítélt támogatási összegről a Képviselő-testület dönt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2018. január 31-ig kötelező.

 

Téglás, 2017. március 3.                                                                             Czibere Béla polgármester sk.

 

pályázati adatlap

';