Pályázati felhívás

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2017. január 1-jétől létrehozott Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat (4243 Téglás, Fényes u. 9 – 13.) intézményvezetői (magasabb vezető) státuszára.


a)    Foglalkoztatás módja,     időtartama:    közalkalmazotti státuszban, 
                    a vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól
b)    Ellátandó feladatok:     
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást, és a 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást biztosító, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés keretében szociális ellátást biztosító intézmény vezetése. Munkáltatói jogkör gyakorlása.
f)    Az állás betöltésének feltétele: 
-    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
-    a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő főiskolai-, egyetemi oklevél,
-    legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-    vagyonnyilatkozat tétel.
-    Az elbírálásnál előnyt jelent: helyismeret,  legalább 5 év vezetői gyakorlat.
g)    A munkakörhöz a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti juttatások járnak. A vezetői pótlék mértéke: 250%
h)    A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Téglás Város Polgármesteréhez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)
i)    A pályázatnak tartalmaznia kell: 
-    a szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát;
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
-    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról;
-    nyilatkozatot arról, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
-    az intézmény vezetéséről szóló szakmai elképzelések és az intézményben kialakítani kívánt szakmai program bemutatását.
j)    A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.
k)    A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap, az állás legkorábban 2017. január 1-jétől tölthető be. 

Téglás, 2016. október 4.
                                        Czibere Béla
                                        polgármester

';