Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.•    A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

•    Ezt követően került sor a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról szóló beszámoló ismertetésére, melyet a testület részletesnek és tartalmasnak ítélt. Az intézmény elmúlt évi tevékenységét színvonalasnak találták, gratulálnak az elért eredményekhez és a szakmai munkához. Hangsúlyozták a nagyon jó együttműködést a fenntartó Baptista Szeretetszolgálattal.

•    Következő napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

•    A testület hatályon kívül helyezte a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásból való kiválásával kapcsolatos 93/2016. (VI.16.) számú határozatát, és úgy döntött, hogy 2017. január 1. napjától önállóan, saját fenntartású intézmény útján kívánja biztosítani a bölcsődei feladatellátást. 

•    Új intézményt alapít Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezéssel a gyermekek bölcsődei ellátásának feladataira, amely intézmény ellátja önálló szakmai egységként Téglás Város Önkormányzatának Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatait is. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői státuszára szóló pályázati kiírás közzétételéről.

•    A képviselő-testület elfogadta a Bárczay Anna Városi Óvoda módosított, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát, megállapítva, hogy az a nemzeti köznevelési törvény által előírtak szerint készült el, és meghatározza az intézmény működési rendjét és a szakmai feladatellátást.

•    Ezután a képviselők jóváhagyták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. tanévi óvodai munkatervét, mely a fenntartó elvárásait és az intézményi ellenőrzés szempontjait figyelembe véve készült el.

•    A képviselő-testület úgy határozott, hogy Téglás Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
•    A képviselők hozzájárultak az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó egy hetes rendezvénysorozat megszervezéséhez nyújtott 400.000,- Ft támogatási összeg igényléséhez szükséges Támogatási Szerződés megkötéséhez.

•    A Képviselő-testület megtárgyalta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítását, és azt a melléklet szerint egységes szerkezetben elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. elnök igazgatóját, valamint felkérte az elnök igazgatót, hogy a módosított alapszabályt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára nyújtsa be

•    A képviselők úgy határoztak, hogy a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület részére 2016. évre nyújtott támogatást – 35/2016. (III.24.) határozatban elfogadott pályázati célokon túl – az egyesület a működési költségeire is felhasználhatja. Az Önkormányzat a támogatással való elszámolás során a működési célú költségek számláit is befogadja, elismeri.


A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

Téglás, 2016. szeptember 29.

                                                                                                                                                           Dr. Gál György jegyző

';