Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. június 16-ai üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 16-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A Képviselő-testület üléséről az alábbi tájékoztatást adom a város lakosságának:
• A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.
• Ezt követően került sor a Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló ismertetésére, melyet a testület logikusnak, részletesnek és új felépítésűnek ítélt. Az intézmény elmúlt évi tevékenységét színvonalasnak találták, gratulálnak az elért eredményekhez és az óvodai szakmai munkához.
• A testület ezt követően elfogadta Asztalos János rendőr alezredes, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének valamint Kolompár Lászlónak, a Téglás Városi Polgárőr Szervezete elnökének tájékoztatóját Téglás Város Közbiztonsági helyzetéről. A képviselők megállapították, hogy a tartalmas beszámolók hatékony munkát tükröznek, köszönik a szervezetek városunk érdekében végzett közrendi és közbiztonsági tevékenységét.
• A képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet, a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet, a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
• A képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos előterjesztést és felkérte Czibere Béla polgármestert a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
• Téglás Város Önkormányzata úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a belügyminiszter által kiírt települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénybevételére. 
• A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, melynek keretében a Fényes u. 9-13. szám alatti főzőkonyhán kíván hűtőkamrát kialakítani.
• Ezt követően a testület úgy határozott, hogy  „Az I. és II. Világháborús emlékmű felújítása Tégláson” c. pályázati project megvalósításához illetve a „Sinkovits Imre pályázat”-ra beadott „Halj meg és nagy leszel" - Földes László irodalmi estje”című pályázati project megvalósításához szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 
• A képviselő-testület elfogadta a badacsonytomaji Önkormányzati üdülő Üdülési szabályzatát, majd úgy döntött, hogy 2016. évben az üdülési díjat nem emeli; az üdülési díjat: bruttó 1500 Ft/éj/fő javasolja megállapítani.
 
• Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézmény nyitva tartására vonatkozó rendelkezéseit. Ennek értelmében 2016. július 1-től az intézmény hétvégi nyitva tartását megszünteti.
• Ezután a képviselők jóváhagyták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2016/2017. tanévi óvodai munkatervéhez szükséges fenntartói javaslatot, majd döntöttek a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásból való kiválásról.
• Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megköszönve a Czibere Béla polgármesternek az elmúlt időszakban a városért, az itt lakó állampolgárokért végzett munkáját, két havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
• A képviselő-testületet úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a 2016. október 1-től megüresedő II. számú védőnői vegyes körzet feladatainak ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
• A Képviselő-testület döntött, hogy a 2016. évi költségvetésben szereplő céljelleggel nyújtott támogatások terhére 100 ezer Ft-ig vállal kötelezettséget az Ördögmotolla Néptáncegyüttes részére szervezett tánc tábor kiadásaira.
• A testület elfogadta a Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezési eljárásáról szóló tájékoztatást.
 
• A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján Chebliné Kocsis Erzsébet képviselőt 2016. június 16-ai hatállyal, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.
 
• A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg Szabó Mónikát megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjának illetve az az Egészségügyi-, Szociális-, Foglalkoztatási-, és Közbiztonsági Bizottság elnökének
• Ezt követően a testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
• A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.
 
                                                                                                                Dr. Gál György jegyző
';