Tájékoztatás a Képviselő-testület 2016. március 24-ei üléséről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 24-én tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás 2015. évi teljesítését a felmerülő nehézségek ellenére is eredményesnek ítélte meg, és felkérte a polgármestert, hogy az elkövetkezőkben is törekedjen a közmunka programokban való, minél hatékonyabb részvételre, annak érdekében, hogy valódi értékeket teremtsenek a programok a lakosság megelégedésére.

 

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ szakmai munkájáról készült tájékoztatót a képviselők elfogadták, és a Gondozási Központban magas színvonalon végzett munkáért elismerésüket fejezték ki.

Ezt követően került sor a településen működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységekről szóló beszámoló elfogadására, majd az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapítására.

A képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló-, a köztisztviselők juttatásairól
szóló-, valamint az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteket.

A képviselő-testület a szelektív üvegcsomagolási hulladékgyűjtés bevezetése miatt módosította a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendeletét.

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2016. évi intézményi térítési díjaira vonatkozó javaslatot.

A képviselők döntöttek a civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatásáról. A Téglás Városi Sportegyesület, Téglás Város Polgárőr Szervezete, a Bek Pál Kertbarátkör Egyesület, a Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület és a Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub által benyújtott pályázatokat pozitív elbírálásban részesítette a Képviselő-testület, működésük támogatásához és rendezvényeik lebonyolításához ítéltek meg részükre támogatást. Szintén támogatást ítélt meg a képviselő-testület a közlekedési tábor költségeihez.

Téglás Város Képviselő-testülete az új jogszabályi vonatkozásoknak megfelelően módosította az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és elfogadta az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 50% önerőt biztosít a hulladékgyűjtési- és hasznosítási rendszerek fejlesztéséhez szükséges pályázatban.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a Téglás, Úttörő u. 15. szám alatti ingatlanon a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló kézilabda munkacsarnok megépítését. A beruházás megvalósításához szükséges területet a 826/6. hrsz-ú telken Téglás Város Önkormányzata – mint tulajdonos – térítésmentesen biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a „Hajdúhadház és Téglás települések szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és csatornahálózatának bővítése” kivitelezési keret-megállapodás aláírására.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy támogatja a Református Egyház Téglás, Kossuth u. 72. szám alatti ingatlanon lévő parókia épületének felújítását a műemléki védelem alatt álló Templom környezetének megújulása érdekében.

A testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Téglás, Kossuth u. 72/A. alatt működő Bárczay Anna Városi Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Sinkovits Imre” pályázathoz való csatlakozást, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezendő zenés irodalmi est  lebonyolításához.

A képviselők a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közterületek elnevezésére vonatkozó szakmai javaslatát nem fogadták el, és ismételten úgy határoztak, hogy nem kívánják átnevezni az Úttörő és Felszabadulás utcákat.

Ezt követően került sor a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Fenntarthatósági Tervének elfogadására. A Fenntarthatósági Terv kétévente történő felülvizsgálatának elvégzésével a testület megbízta a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó Társulást.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című felhívásra a Kossuth u. 74. sz. alatti épület felújítására.

A képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a Nyugattól Keletre Egyesülettel a „Védőháló a családokért” című felhívásra beadandó „Családi Kör” című pályázatában.

 

A testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a főtéri emlékmű felújítására „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” elnevezésű pályázati felhívás keretén belül.

A különfélék keretében a képviselők aktuális kérdésekről tájékozódtak.

 

Dr. Gál György jegyző

';