PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Téglás Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
A pályázat célja:   Tevékenységüket Téglás város polgárainak érdekében végző civil szervezetek támogatása.


Pályázat benyújtásának feltételei:

a)A civil szervezet kérelmezőt, illetve pályázót a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi.

b)A kérelmező, illetve pályázó közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete és működése pártoktól független.

c)A kérelmező, illetve pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt.

d)A kérelmezőnek, illetve pályázónak a helyi és állami adóhatósággal szemben fennálló lejárt határidejű tartozása nem lehet.

A pályázatot Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott pályázati adatlapon kell benyújtani.

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a szervezet létesítő okiratának másolata,

b) a szervezet bírósági bejegyzésének másolata,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,

d) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,

e) köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás,

f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,

g) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása.

 

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a Képviselő-testülethez címezve kell benyújtani 2016. március 16. /szerda16.00 óráig személyesen a Polgármesteri Hivatalban (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.), vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

 

HIÁNYPÓTLÁSRA LEHETŐSÉG NINCS!!

 

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül:

a) a szervezet a város rendezvényein, illetve a város képviseletében milyen formában vesz részt,

b) a civil szervezet taglétszáma,

c) a rendezvények száma, programja,

d) a résztvevők-, érintettek száma,

e) a megvalósításba bevont önerő mértéke.

 

A beérkezett pályázatokról és a megítélt támogatási összegről a Képviselő-testület dönt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen.

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

 

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2017. január 31-ig kötelező.

 

Téglás, 2016. március 5.                                                                  

 

                                                                                            Czibere Béla polgármester sk.

 

letölthető adatlap pdf formátumban

letölthető adatlap word formátumban

';