Tájékoztatás a Képviselő-testület 2016. január 28-ai üléséről

 Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 28-án tartotta soron következő ülését a Polgármesteri Hivatalban.


A testület elfogadta Czibere Béla polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Városi Sportegyesület beszámolóját, s elismerve Városi Sportegyesület szakmai teljesítményét, továbbra is elvárja az Egyesület Elnökségétől és a Szakosztályoktól, hogy törekedjenek a jó eredmények elérésére, a takarékos gazdálkodásra, a pályázati, szponzori lehetőséget kihasználására.

Ezt követően került sor az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására.

A képviselő-testület módosította, pontosította az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételéről szóló rendeletet, a közterületek használatának szabályairól szóló rendeletet, a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendeletet.

Módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel kötött bérleti szerződés is.

Ezt követően a képviselők elfogadták a Téglás város közműves szennyvízelvezetés és ivóvízellátás gördülőfejlesztési tervét a 2016-2030. évekre.

A testület egyhangúan támogatta azt a javaslatot, mely szerint Téglás Város Önkormányzata, mint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ”v.a” résztulajdonosa járuljon hozzá a végelszámolás során, a külső cégeknek megvásárlásra felajánlott ingóságok értékesítéséhez.

Ezt követően a képviselők a területi védőnői ellátásról szóló
rendelet alapján módosították a Városi Tanácsadó Működési Szabályzatát, egyúttal hatályon kívül helyezték a korábbi szabályzatot.

A Testület, helyt adva Chebliné Kocsis Erzsébet, a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ vezetője kérelmének, engedélyezi a jogszabályi változások miatt jelenleg ellátásra nem jogosult személyek további szociális segítését.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Csorba Lászlóné védőnő közalkalmazotti jogviszonyát kérelmére a Kjt. 25. § (2) bekezdés e) pontja alapján, nyugdíjba vonulása miatt 2016. október 31-ével, felmentéssel megszünteti.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy - megköszönve a polgármesternek az elmúlt időszakban a városért, az itt lakó állampolgárokért végzett munkáját, jutalomban részesíti.

Ezt követően került sor a Téglási Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

A Különfélék keretében aktuális kérdésekről, teendőkről tájékozódtak a képviselők.

 

Dr. Gál György jegyző

';